Kommissionens förslag till reviderat direktiv om begränsning av användningen av farliga ämnen

Publicerad 5 maj 2009 Senast uppdaterad 25 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Teknikföretagen välkomnar introduktionen av de element som förhandlats fram i varupaketet som därmed leder till ökad likformighet med övriga produktdirektiv.

Produkters fria rörlighet är en grundpelare för den inre marknaden och därför är det en förutsättning och krav att regelverket avseende produkter och dess tillämpning är harmoniserat. Att bilaga I och II i WEEE direktivet är flyttade till RoHS är därför positivt.

Bilaga I tillsammans med artikel 3.a. definierar omfattningen av RoHS. Bilaga I måste därför göras helt bindande. Bilaga II är otydlig, syftet och den legala betydelsen måste förtydligas. För företagen finns det ingen praktisk länk mellan WEEE och RoHS varför vi inte ser att direktiven måste vara kopplade till varandra.

Kraven i RoHS direktivet kommer nu på ett smidigare sätt kunna administreras inom företaget och produkterna CE märkas och ges presumtion. En annan mycket positiv effekt är att standardiseringsorganen kan ges möjlighet att utarbeta standarder som hjälp till företagen för efterlevnad av kraven i RoHS.

I förslaget är de harmoniserade standarderna begränsade till test och mätning vilket är alltför för snävt. Enligt vår analys saknas artiklarna R9, R 31, R32 och R 34 i varupaketet och vi anser att dessa skulle fylla en viktig funktion även i RoHS. Vi anser således att dessa ska introduceras. Sammanfattningsvis är det väsentligt att de element som väljs från varupaketet används med varupaketets ordalydelse då dessa är noggrant genomtänkta.