Kommissionens förslag till direktiv för energieffektivisering

Publicerad 11 september 2011 Senast uppdaterad 19 november 2015

Kommissionens förslag ska ersätta de två tidigare direktiven om energitjänster respektive kraftvärme, och ska leda till att EU uppnår sitt mål om 20 procent energieffektivisering till år 2020.

Det föreslagna direktivet omfattar olika typer av åtgärder för ökad energieffektivitet i offentlig sektor, hushåll och service, industri, samt i sektorerna för energiomvandling och energiöverföring. Åtgärder föreslås för att främja utveckling av den inre marknaden för energitjänster. Förslaget inkluderar även krav på medlemsstaterna att anta vägledande nationella mål för energibesparing till år 2020 och att bredda sin rapportering kring energieffektivisering.

Bland annat föreslås ökade energieffektiviseringskrav vid offentlig upphandling, samt att offentliga byggnader måste genomgå energieffektivisering i förutbestämd omfattning. Vidare föreslås ett krav på större företag att genomföra och rapportera energikartläggningar, samt att SMF ges stöd i sitt arbete med energieffektivisering för att överbrygga kunskapsbrister. Bland många andra förslag finns även krav på nationella planer för utbyggnad av fjärrvärme.

Teknikföretagen är generellt positivt till att offentlig upphandling används som medel för att stimulera marknaden för energieffektiva produkter, men konstaterar samtidigt att förslaget riskerar att bli allt för stelbent.

Direktivförslaget är på flera områden alltför detaljerat, och riskerar därigenom att hindra en teknikneutral konkurrenssituation för bland annat olika värmelösningar, samt medföra onödigt stora administrativa kostnader.

Teknikföretagen motsätter sig kraven på obligatoriska energikartläggningar, och framhåller betydelsen av att man i stället utarbetar incitament som kan stimulera företag att på frivillig basis genomföra såväl kartläggningar som åtgärder för en effektivare energianvändning.