Kemikalieinspektionens förslag på ändring av föreskrifter på grund av RoHS 2-direktivet

Publicerad 13 november 2012 Senast uppdaterad 17 november 2015 Kontaktperson: Elinor Kruse

Föreskrifterna införlivar delar av direktivet som inte införlivas i planerad RoHS-förordning. Det är Teknikföretagens uppfattning att direktivets text i så stor utsträckning som möjligt skall användas i föreskrifterna. På tre ställen har vi identifierat skillnader som vi vill uppmärksamma.

44§: Meningen bör ha följande ordalydelse: ”När elektrisk eller elektronisk utrustning släppts ut på den svenska marknaden ska tillverkare och importörer på motiverad begäran av tillsynsmyndigheten…..”

49§, andra strecksatsen: Meningen bör ha följande betydelse ”– ge representanten befogenhet att, på motiverad begäran av tillsynsmyndigheten, …… ”

41§ andra meningen. Meningen är inte i detalj i överensstämmelse med direktivet, på så sätt att serietillverkning tydligt indikerar att det är flera produkter som tillverkas, tillverkning kan vara tillverkning av en produkt. Det är viss skillnad i sak mellan förslaget i 41§ och artikel 7e i direktivet som säger att också serietillverkningen ska fortsätta att överensstämma, vilket är viktigt att betona eftersom serietillverkning är en fortgående process.

Meningen bör därför följa artikel 7e och ha följande formulering: ”Tillverkarna ska säkerställa att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i förordningen ...”

I övrigt har vi inget ytterligare att anföra.