Inremarknadsutredningens betänkande

Publicerad 11 januari 2010 Senast uppdaterad 25 november 2015

Inre marknaden har stor betydelse för teknikföretag vars huvudsakliga marknad är inom Europa, och därför är den fria rörligheten mycket viktig. Regelverket på den inre marknaden är också viktigt ur en annan aspekt, det blir allt vanligare att andra regioner i världen tar efter EU:s regler. Det innebär att om EU utvecklar ett dåligt regelverk så kommer det att spridas också till andra marknader.

För teknikföretag är det viktigt att:

  • Regler är harmoniserade – resurser som används för att i onödan utveckla och testa produkter för flera marknader kan istället användas till att utveckla nya bättre produkter.
  • Konsekvensanalys genomförs vid utformning av nya regler, med bl.a. tidig dialog mellan politiker eller myndigheter och näringslivet och andra intressenter vid utformning av nya regler.
  • Det s.k. varupaketet (Beslutet nr 768/2008/EG, Förordning (EG) nr 765/2008 och förordning (EG) nr 764/2008) genomförs på ett effektivt sätt.
  • Förbättrad information och samordning etableras.

Därför anser Teknikföretagen att utredningens inriktning, där nyttan med varors fria rörlighet betonas är mycket bra och vi är därför positiva till flertalet av de förslag som lagts fram.  Även inriktningen på de förslag som läggs fram, med ökad tydlighet, stärkt samordning, information och dialog är enligt Teknikföretagens uppfattning ändamålsenligt. Förslaget att ge Kommerskollegium en starkare roll då det gäller genomförandet av inre marknadens regelverk samt SWEDACS starkare roll är också bra.