Innovationsupphandling

Publicerad 22 december 2010 Senast uppdaterad 20 november 2015

Innovationsupphandling kan och bör användas som ett strategiskt verktyg inom svensk innovationspolitik. Det behövs fler åtgärder i syfte att underlätta introduktion av nya produkter och tekniska lösningar på marknaden i det svenska innovationssystemet. Teknikföretagen är därför positivt till utredningens förslag i stort och vill framföra följande synpunkter.

Teknikföretagen anser att utredningens förslag är konstruktiva och skapar en nödvändig grund för att innovationsupphandling skall kunna användas i Sverige.

För att lyckas med innovationsupphandling behövs dock en sammanhållen nationell strategi för innovationsupphandlingar och innovationsvänlig upphandling. I en sådan strategi bör bl.a. framgå syfte och mål för innovationsupphandling, vilken roll skilda aktörer inom den offentliga sektorn har samt hur risktagandet skall hanteras. Strategin bör tas fram i dialog med berörda aktörer.

Teknikföretagen stöder utredningens förslag vad avser förkommersiell upphandling.

Teknikföretagen är också positiva till katalytisk upphandling och anser att det bör ingå i en strategi för innovationsupphandling. Teknikföretagen delar utredarens syn att katalytisk upphandling bör användas i syfte att stimulera innovationer för att nå allmänna samhällsmål.

Det är viktigt att de innovationsupphandlingar som initieras följs upp och utvärderas. Då kan behov av utveckling av instrumentet identifieras tidigt.

Förslaget om Vinnovas roll är väl genomtänkt. Det är viktigt att Vinnova får ett centralt ansvar för innovationsupphandling. Denna roll bör innefatta att ge kunskapsstöd vad avser själva upphandlingen, vara pådrivande samt att kunna ge visst finansiellt stöd.

Övriga myndigheter, såsom Energimyndigheten, Trafikverket, FMV, Svenska Kraftnät, PTS, etc. bör i regeringens styrdokument ges i uppgift att genomföra innovationsupphandlingar när så är lämpligt. Vinnova bör ges i uppdrag att se till att den erfarenhet av innovationsupphandling som finns hos vissa av myndigheterna tas tillvara och sprids.

För att nå resultat måste man sätta upp kort- och långsiktiga mål både för innovationsupphandling i stort och för de myndigheter som får i uppgift att genomföra innovationsupphandling.

Det kommer också att krävas resurser, bl.a. för kompetensuppbyggnad, projektstöd och delning av risk. Samtidigt är vinsterna också stora både för samhället och för företagen men de uppstår på längre sikt.