Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Publicerad 6 maj 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

Teknikföretagen lämnar härmed sitt svar på remissen enligt rubriken gällande Energimyndighetens rapport ER 2013:04. Svaret fokuserar på det som i rapporten kallas näringslivspaketet, men även ett par generella synpunkter lämnas.

Det är svårt att ha synpunkter på beräkning av såväl beting som effekter av styrmedel, då riktlinjerna för beräkning av dessa inte verkar vara helt givna från EU. Det viktiga i det sammanhanget måste bli att detta sker enhetligt bland EU:s medlemsstater, så att åtgärder och ansträngningar inte snedvrider konkurrenskraften på grund av olika tolkningar.

För ökad effektivisering i offentlig sektor bör offentlig upphandling kunna användas som ett mer aktivt instrument. Dels genom att låta energianvändning få större genomslag i kostnadsberäkningar vid viss upphandling av produkter, men även genom ökad användning av innovationsupphandling i lämpliga sammanhang. I det syftet krävs en kompetensutveckling och eventuellt nya riktlinjer för upphandlande aktörer.