Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

Publicerad 5 november 2012 Senast uppdaterad 17 november 2015

Teknikföretagens medlemmar är helt beroende av att kunna följa den globala konjunkturen och dess svängningar från lågkonjunktur till högkonjunktur. Det är angeläget att anpassa Miljöbalken till dagens verklighet med varierande produktion och tillverkningsprocesser.

En förutsättning är att miljötillstånden inte låser fast vilka slutprodukter som får lämna anläggningen. Det är inte heller bra att koppla kraven på när Miljökonsekvensbeskrivningar skall redovisas till vilka produkter som tillverkas. Istället bör kraven på när dessa skall redovisas kopplas till vilka betydande miljöaspekter som finns vid anläggningen och därmed risken för betydande miljöpåverkan.

Teknikföretagen ser positivt på förslagets intentioner att förbättra nuvarande regelverk och därmed uppnå bland annat

- snabbare handläggning
- harmonisering gentemot EU s krav
- förenklad miljöprövningen vilket i sin tur ger möjlighet till snabbare införande av nya tekniker med bättre miljöprestanda

Promemorians förslag sammanfattar på ett bra sätt erfarenheter från det nuvarande systemet. Detta torde vara en huvudpunkt i arbetet med ständiga förbättringar av lagstiftningen. Identifiering av brister, beskrivning av för- och nackdelar med nuvarande system samt en bedömning av behovet av förändringar. Promemorians förslag pekar på att nuvarande system tillämpas på ett fyrkantigt sätt och inte har fått den effekt som avsetts. Vi delar uppfattningen att behovet av förändringar är helt nödvändig.

Det är ytterst angeläget att den svenska tillämpningen av EU:s miljökonsekvensdirektiv genom förslaget kommer närmare EU-direktivets ambitionsnivå. Vi befarar dock att nuvarande förslag i praktiken kommer att leda till en fortsatt betydande övertolkning. Vi delar de synpunkter som har redovisas i yttrandet från Svenskt Näringsliv.