Gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

Publicerad 27 juni 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Mats Bergström

Teknikföretagen har ombetts svara på remissen Gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-rättsliga regler (N2013/2196/MK).

Teknikföretagen har inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna.