Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling

Publicerad 26 juni 2013 Senast uppdaterad 11 november 2015 Kontaktperson: Lena Heldén

Teknikföretagen har inbjudits att inkomma med remissvar till slutbetänkandet av upphandlingsutredningen 2010 (SPU 2013:12). Med anledning av detta vill Teknikföretagen anföra följande:

Vi instämmer med det yttrande som Svenskt Näringsliv lämnat och vill därutöver tillägga följande:

Vi välkomnar EU:s upphandlingsförfaranden; förhandlat förfarande under konkurrens och innovationspartnerskap och ser positivt på att regeringen ser över möjligheterna att införa dessa i Sverige.

Vi är positiva till de förslag som utredningen lägger kring transformativ upphandling i kap 7.3.6:

  • Statens inköpscentral vid Kammarkollegium ska, i dialog med berörda myndigheter och marknadsaktörer, identifiera områden där behovet av transformativa lösningar är särskilt stort och där det offentliga kan antas lämna viktiga bidrag. Samt att upphandling därefter ska ske.

  • Att det samordnade upphandlingsstödet får i uppdrag att organisera olika samarbetskluster med deltagare från både upphandlande myndigheter och leverantörer i syfte att främja transformativa lösningar i offentlig upphandling. Internationellt samarbete ska eftersträvas.

  • Det bör initieras ett samarbete på nordisk nivå för att dra fördelar av den nya möjligheten till samarbete över gränserna.

  • Det samordnade upphandlingsstödet får i uppdrag att samla och sprida erfarenheterna av att använda transformativa lösningar vid offentlig upphandling.