Förslag till nytt direktiv om radioutrustning

Publicerad 31 januari 2013 Senast uppdaterad 12 november 2015

Radioutrustning är ofta en integrerad del av informations- och kommunikationsteknologi-produkter (IKT). Det är därför av stor vikt att den produktlagstiftning som berör radioutrustning är ändamålsenlig, harmoniserar med befintlig lagstiftning och inte ställer orimliga administrativa krav.

Vi stödjer målsättningen ”Att förtydliga och förenkla direktivet för att underlätta dess genomförande och undanröja onödiga bördor för de ekonomiska aktörerna och myndigheterna.”. Därför vill vi lyfta fram ett antal exempel där vi tvivlar på att lagtextens skrivning bidrar till att uppfylla målet.