Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet

Publicerad 19 maj 2011 Senast uppdaterad 20 november 2015

Industrins arbetsgrupp när det gäller en nationell referensram för kvalifikationer består av Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och IF Metall.

Industrigruppen ser fortfarande positivt på syftet med att skapa ett nationellt kvalifikationsramverk – det vill säga att skapa ett system som via deskriptorer kan koppla samman learning outcome mål till en nivå i NQF, oavsett hur individen förvärvat dessa. Detta är själva grunden i det europeiska förslaget EQF. Vi anser därmed att frågan om att förtydliga olika utbildningars learning outcome mål oavsett om de är inom det formella utbildningssystemet eller av icke formell karaktär är helt avgörande för möjligheten att koppla utbildningar till de olika nivåerna även i NQF.

Utvecklingen inom industrin går idag mycket snabbt och den grundläggande utbildningen på olika nivåer från det formella utbildningssystemet måste ständigt utvecklas. Medarbetare deltar därför ständigt i lärandeprocesser både genom formella utbildningssituationer men även i andra lärandesituationer av icke formell karaktär.

Det vore därför högst anmärkningsvärt och djupt beklagligt om Sverige i arbetet med NQF skulle välja att gå i motsatt riktning och reservera de högsta nivåerna inom NQF för akademien och akademiska kvalifikationer. En sådan utveckling skulle i princip göra NQF arbetet helt ointressant för industrineftersom det då skulle förlora sitt syfte att underlätta mobilitet, mellan länder och branscher och mellan näringsliv och akademi. En sådan utveckling kan industrin inte ställa sig bakom.