Forskning och innovation för ett hållbart energisystem

Publicerad 13 maj 2012 Senast uppdaterad 19 november 2015

Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över "Forskning och innovation för ett hållbart energisystem”(Dnr: N2012/6345/E)och vill framföra följande synpunkter.

Teknikföretagen anseratt  större resurser bör avsättas för forskning och innovationsstödjande aktiviteter inom energiområdet. Detta både för att möta de samhällsutmaningar vi står inför och för att vidareutveckla den forskningsmässiga och industriella kompetens Sverige har idag. Det är särskilt viktigt att man satsar på demonstration av ny teknik. För att åstadkomma ett effektivt innovationssystem krävs därför att samtliga länkar i kedjan grundläggande forskning- tillämpad forskning-utveckling-demonstration-kommersialisering är starka och effektivt sammanlänkade.

Innovationsupphandling bör ingå som ett viktigt instrument i en strategi för innovation i Sverige. Se vidare Teknikföretagens yttrande över Innovationsupphandlingsutredningen SOU 2010:56 (Ert Dnr: N2010/6152/FIN)

Teknikföretagen anser vidare att det även fortsättningsvis bör finnas en nära koppling mellan energi – och klimatpolitik och energiforskning. För att säkerställa inte enbart kvalitet utan även en behovsinriktad forskning är det centralt med en stark koppling till näringslivet. Det är också viktigt för att effektivisera nyttiggörandet av forskningsresultaten.

Teknikföretagen anser att det arbetssätt som tillämpas idag inom energiforskningen är ändamålsenligt för att stärka en behovsorienterad forskning som utgår från samhällsutmaningarna. Även då det gäller kvaliteten på den behovsdrivna forskning som har finansierats av staten visar både utredningen ”Forskning och innovation för ett hållbart samhälle” och tidigare utredningar på ett bra resultat.

Tidigare statliga finansiering har gett en tät samverkan mellan finansiärer, myndigheter, näringsliv, universitet, högskolor och institut hela vägen från omvärldsanalyser och definiering av behov till utveckling, genomförande och uppföljning av forskningsprogram. Det är centralt att detta arbetssätt få stöd även i den framtida energiforskningen.