Direktiv om elektromagnetiska fält - förslag från kommissionen

Publicerad 8 augusti 2011 Senast uppdaterad 20 november 2015

Teknikföretagen har följt processen med framtagandet av det tidigare direktivet och även medverkat vid förarbetena till det nuvarande förslaget. Generellt finner vi att Kommissionen inte tillräckligt har beaktat de synpunkter och de fel i direktivtext och bilagor/tabeller som påpekats av våra experter. Även konsekvensbedömningen är otillfredsställande vilket är mycket allvarligt.

Trots kritiken ovan har en del av industrins synpunkter beaktats under förarbetena men i det förslag som nu ligger, från den 14 juni, har helt nya orienterande-, insats- och gränsvärden införts som vi inte har konsulterats om och som inte har diskuterats med oss.

Gränsvärdet för det som kallas ”health effects” – är signifikant mer restriktiva än vad som presenterats i tidigare utkast. Det medför att den konsekvensbedömning som kommissionen gjort, om hur industrin kommer att påverkas, för närvarande inte gäller. Det innebär också att den förankring och de ställningstaganden vi gjort om hur direktivet kommer att påverka våra medlemsföretags produktions-processer nu måste kompletteras och göras om.