Utländska barometrar ur fas med verklig tillväxt

Publicerad 10 april 2018 Kontaktperson: Mats Kinnwall

För någon vecka sedan analyserade vi signifikansen i Konjunkturinstitutets barometerindikator. Slutsatsen var att det inte finns något stabilt kvantitativt signalvärde i barometern: det går inte att dra meningsfulla slutsatser, t.ex. för svensk BNP-tillväxt baserade på utfallet av barometern.

En annan slutsats var att ”normalvärdet” för barometern har en stark samvariation med estimatet för potentiell svensk BNP-tillväxt: Barometervärdet 100 ≈ normalvärdet indikerar lägre/högre BNP-tillväxt i tider när potentiell tillväxt är lägre/högre.

Motsvarande regimberoende signalvärde finns också såväl i Tyskland som i USA vilket framgår av bilderna ovan.

Bilden till vänster visar att det tyska ”normaltillståndet” – den BNP-tillväxt som är förenlig med värdet 100 på IFO-barometern – är starkt kopplat till estimatet för tysk potentiell BNP-tillväxt. I takt med att potentiell tillväxt fallit från två procent kring millennieskiftet till dagens c:a noll, har normalvärdet gjort ungefär samma resa, från två procent BNP-tillväxt till c:a -0,5 procent idag. I genomsnitt under det senaste decenniet, har således IFO=100 inneburit att ekonomin krympt marginellt. En tolkning är att (strax under) noll procent tillväxt är ungefär vad tysken i gemen förväntar sig i nuläget.

Den viktigaste bakomliggande faktorn bakom avtagande tysk tillväxtpotential är liksom i Sverige att produktivitetstrenden bromsat kraftigt det senaste dryga decenniet, från drygt två procent till dagens c:a 0,7 procent.*

Bilden ovan till höger berättar motsvarande historia för USA. Potentiell BNP-tillväxt har fallit från drygt tre procent 2005 till knappt 1,5 procent idag, även här speglande en kraftigt avtagande produktivitetstrend. Samtidigt har normalvärdet (ISM=50 för tillverkningsindustrin, den enskilt mest betrodda konjunkturbarometern) fallit från tre procent till under en procent. Med samma tolkning som ovan förväntar sig amerikanen i gemen inte att ekonomin ska växa snabbare är en procent.

Sammanfattningsvis innebär således IFO>100 respektive ISM>50 i sig inte att Tysklands respektive USA:s ekonomier växer snabbt, utan att de tenderar att växa snabbare än normalt. Samtidigt är prognosvärdet svagt i det korta perspektivet för såväl IFO som ISM.

Bilderna nedan visar att det visserligen ofta funnits en hyfsad cyklisk överensstämmelse mellan respektive barometer och BNP-tillväxt men också betydande avvikelser. Detta gäller i synnerhet de senaste åren då såväl IFO som ISM stuckit iväg utan motsvarande acceleration i tysk och amerikansk BNP.

Visserligen växer bägge ekonomierna i skaplig takt men barometrarnas optimism avspeglas långt ifrån i hårda data. I ett historiskt perspektiv och med tanke på de uppdrivna barometrarna, ”borde” USA:s respektive Tysklands ekonomi snarare växa med 4-5 procent respektive 5-7 procent och inte dagens 2,5 procent.

Osvuret är som alltid bäst men mycket tyder på att tillväxttoppen har passerats för denna konjunktur. Bästa gissningen är därför att gapet mellan barometrar och hårda data kommer att slutas uppifrån och ner under kommande kvartal.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

* Bilderna visar ett glidande 10-årssnitt för produktivitetstillväxten för jämförbarhet med estimatet för potentiell BNP-tillväxt.