Tydligt att tillväxttoppen är passerad även enligt Konjunkturinstitutets barometer

Publicerad 20 juni 2018

Under onsdagen presenterade Konjunkturinstitutet nya månadsdata för konjunkturbarometern. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin uppgick till 116,1 vilket indikerar ett starkt stämningsläge – men noteringen är samtidigt lägre än de två föregående månaderna.

Konfidensindikatorn indikerar att tillväxttoppen är passerad

Enligt Konjunkturinstitutet förklaras nedgången i juni bland annat av en dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Dessutom anser allt färre bolag att lagren är för små, vilket också ger ett negativt bidrag till konfidensindikatorn.

Samtidigt kan vi konstatera att detta är ytterligare en tydlig signal som visar att tillväxttoppen är passerad, vilket bl.a. förklaras av att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens trots ett stort behov av arbetskraft.

För teknikindustrins delbranscher i Sverige är trenden enigt konfidensindikatorn lite varierad. Utvecklingen de senaste månaderna är något starkare för maskinindustrin och övriga transportmedelsindustrin och något svagare för motorfordonsindustrin, elektronikindustrin och elmaskinindustrin.

Som vi beskrev så sent som förra veckan – i samband med att industriproduktionsdata presenterades för Eurozonen och USA – har konfidensindikatorerna blivit sämre som indikatorer för industriproduktionens nivå. Samtidigt är de betydligt bättre för att skatta vändpunkterna. Det betyder att det finns anledning att ta de senaste månadernas avmattning i på allvar. 

Det är också tydligt att utvecklingen i Sverige och övriga Europa går hand i hand. I figuren ovan framgår detta av hur konfidensindikatorn för den svenska tillverkningsindustrin utvecklas på motsvarande sätt som den från DG ECFIN för industrin i Eurozonen.

Sammantaget får vi vara beredda på en trögare tillväxt framöver vad gäller industriproduktionen i såväl Sverige som Eurozonen.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen
Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen