Teknikhandeln har slutat växa – volymerna minskar

Publicerad 29 juni 2018

Ett tydligt trendskifte är att exporten av teknikvaror från Sverige inte längre fortlöpande växer. Exportvärdet per månad under april och maj ligger kvar på motsvarande nivå som i början av året, dvs ca 55 miljarder SEK per månad.

Det framgår av nyligen presenterad statistik för svensk utrikeshandel, där uppgifter för branscher finns t.o.m. april. Dessutom har Teknikföretagen gjort en skattning för teknikhandeln även för maj.

Förändringen i årstakt är dock fortsatt mycket positiv. Detta på grund av den lägre nivå under inledningen av 2017 som man jämför med när årstakter beräknas. För att analysera den aktuella utvecklingen är det därmed bättre att titta på trenden hittills under 2018 istället för förändringen i årstakt.

I volym – dvs. när man även tar hänsyn till hur priserna utvecklas – är utvecklingen ännu något svagare hittills under 2018. Mellan januari och maj ökade exportpriserna för teknikprodukter med nästan 3 procent till följd av den försvagade svenska kronan. Riksbankens KIX-index (innebärande att kronan mäts mot en korg av andra valutor) ökade med 5,8 procent under perioden. Högre KIX-index innebär en svagare krona. Sammantaget har vi därmed en sämre utveckling i exportvolym än i exportvärde.

För teknikindustrins delbranscher syns trendskiftet med en svagare utveckling för varuexporten under inledningen av 2018 relativt brett. Undantag är dock maskinindustrin och metallvaruindustrin där utvecklingen varit fortsatt positiv hittills under året.

Till USA och Kina har den svenska exporten av teknikvaror utvecklats svagare än till världen totalt sett hittills under 2018. Det land som framförallt sticker ut positivt hittills under 2018 är Norge, vilket också den enskilt viktigaste exportmarknaden för teknikvaror från Sverige.

Sammantaget är teknikexportens utveckling hittills under 2018 ytterligare ett tecken på att tillväxttoppen för svensk industri passerats och att vi kan förvänta oss svagare tillväxt framöver.

Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen.

Teknikhandeln definieras i denna text som varugrupperna 25-30 + 32.5 enligt SPIN-klassificeringen. För maj har Teknikföretagen gjort skattningar av teknikhandeln utifrån data för totalhandeln, vilken redan är presenterad för maj. I skattningarna har respektive bransch genomsnittliga andel av den totala handeln under februari till april har använts även för maj.