Teknikhandeln fortsätter att öka – delvis på grund av den försvagade svenska kronan

Publicerad 27 april 2018 Kontaktperson: Robert Tenselius

Handeln med teknikvaror fortsätter att öka. Såväl exporten från Sverige som importen till landet ökade med 9 procent i värde under första kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Detta enligt handelsstatistik från SCB (som nu presenterats t.o.m. februari) samt Teknikföretagens skattning för mars.


Bland teknikindustrins delbranscher är motorfordonsindustrin den delbransch för vilken exportvärdet utvecklats starkast under början av året. Ökningstakten uppgick till nästan 20 procent under första kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal året innan. För maskinindustrin är motsvarande siffra drygt 6 procent.

Det förbättrade konjunkturläget med ökad ekonomisk tillväxt globalt är främsta orsaken till den ökande svenska teknikhandeln. Inte minst ökad tillväxt på den viktiga marknaden inom EU – till vilken en dryg majoritet av teknikexporten från Sverige går – är bidragande till ökningen.

Även världshandeln totalt sett har växlat upp under det senaste året. Den växer nu återigen mer än BNP. Detta efter en period mellan åren 2012 och 2017, då den utvecklades relativt svagt.

Den försvagade kronan – vilken bidrar till högre exportpriser – förklarar även en del av värdeökningen för den svenska teknikexporten. Exportpriserna ökade med 0,7 procent under första kvartalet 2018, jämfört med motsvarande kvartal året innan. För mars månad var siffran 1,5 procent. Importpriserna förändrades på motsvarande sätt. I volym ökade alltså den svenska teknikhandeln något mindre än vad som anges inledningsvis i denna text.

Exportprisernas utveckling samvarierar tydligt med växelkursförändringarna. I diagrammet nedan definieras växelkursen av Riksbankens KIX-index – innebärande att kronan mäts mot en korg av andra valutor, där de olika valutakurserna viktas just med utgångspunkt i Sveriges handel med respektive land/valutaområde. Högre KIX-index innebär en svagare krona.

Såväl för det svenska välståndet som för teknikindustrin är utrikeshandeln avgörande. Tack vare exportintäkterna har vi möjlighet att importera produkter som vi har sämre förutsättningar att producera i landet. För teknikindustrin blir dessutom globala värdekedjor succesivt allt viktigare, vilka även innebär att det finns ett betydande importinnehåll i teknikexporten från Sverige.

Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen.

Teknikhandeln definieras i denna text som varugrupperna 25-30 + 32.5 enligt SPIN-klassificeringen. För mars har Teknikföretagen gjort skattningar av teknikhandeln utifrån data för totalhandeln, vilken redan är presenterad för mars. I skattningarna har respektive bransch genomsnittliga andel av den totala handeln under december till februari har använts även för mars.