Teknikföretagens konjunkturprognos: Tillväxttoppen passerad - men ingen recession

Publicerad 23 maj 2018

2018 har inletts med tydliga tecken på avmattning i många ekonomier, i synnerhet i Europa. Inbromsningen i Eurozonen speglar en kombination av oro för handelskrig, en kraftig förstärkning av euron och tilltagande resursbrist. Storbritannien har sitt eget drama där kostnaderna för Brexit blir alltmer uppenbara.

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.

- Sammantaget räknar Teknikföretagen med att världsekonomin bromsar till 3,2 procent 2018 och till 2,9 procent 2019. 2017 växte världsekonomin med 3,5 procent, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

Ett undantag från avtagande tillväxttakt är USA, där BNP visserligen bromsade en aning i början av året men mycket tyder på att en viss acceleration skett de senaste månaderna. Ett annat undantag är Kina där ekonomin fortsätter att växa på i en takt strax under 7 procent.

Sveriges ekonomin har rättat i sig i ledet och växer i takt med likartade länder efter en period med mycket stark tillväxt 2015-2016.

- Visserligen eldar Riksbanken fortfarande på med världens mest expansiva penningpolitik men det syns tydliga tecken på att tillväxttoppen har passerats även här i Sverige, säger Mats Kinnwall.

Inom bygg- och fastighetssektorn, den starkaste tillväxtmotorn de senaste åren, bromsar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som fastighetspriserna börjat falla. Det finns dessutom tydliga tecken på resursbrist i flera sektorer som bidrar till inbromsningen. Tack vare en mycket stark avslutning förra året räknar Teknikföretagen med att tillväxten för helåret 2018 ändå blir stark och i paritet med 2017 med en mer påtaglig avmattning först under 2019.  Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark med bara en svag ökning i arbetslösheten 2018-2019 och viss inbromsning i sysselsättningen.

Trots fortsatt skaplig konjunktur är den underliggande tillväxtkraften i världsekonomin fortfarande svag, ingenting tyder på att trenden mot svagare produktivitetstillväxt håller på att brytas.

- Visserligen förbättrades produktivitetstillväxten under 2017 men detta var en rent cyklisk effekt. Den Nya Normalen – en varaktigt lägre tillväxttakt - är uppenbarligen här för att stanna, säger Mats Kinnwall.

- Det mesta tyder dessutom på att de senaste årens låga löne- och prisökningar i grunden består även om det finns tecken på stigande råvarupriser och viss löneinflation i en del länder och sektorer. Trycket från svag produktivitetstillväxt, digitalisering och globalisering pressar ner det globala inflationstrycket samtidigt som kopplingen mellan resursutnyttjande och löne- och prisinflationen på nationell nivå försvagas, fortsätter Mats Kinnwall.

I kombination med en gradvis avmattning i konjunkturen talar det låga underliggande inflationstrycket för fortsatt låga räntor världen över. I Sverige har visserligen inflationen närmat sig inflationsmålet och kan förväntas stanna där men det ger ändå inte Riksbanken något ro.

- Inflationen har i huvudsak drivits av en svag krona och stigande internationella råvarupriser medan det inhemska inflationstrycket fortfarande är svagt. Det är därför knappast troligt att Riksbanken kommer att höja räntan under 2018, säger Mats Kinnwall.

För mer information, kontakta:

Mats Kinnwall, chefekonom, 08-782 08 46, 072-712 72 66
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70