Teknikföretagens förslag till prioriteringar för Horisont Europa

Publicerad 21 juni 2018 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Horisont Europa är det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU med start 2021. EU-kommissionen föreslår en ökad budget på 97,6 miljarder euro mot nuvarande cirka 77 miljarder. Förslaget är också att det nya programmet ska struktureras enligt det nuvarande ramprogrammet Horisont 2020, som varit uppskattat. Teknikföretagen välkomnar kommissionens förslag. Teknikföretagen anser att programmet är ambitiöst och som i stort fångar upp de möjligheter och utmaningar som Europa och dess industri står inför, men pekar på tre områden som behöver vidareutvecklas och stärkas.


Förslag från Teknikföretagen

1. Industrins konkurrenskraft behöver fortsatt vara tydligt som en målsättning för ramprogrammet

I förslaget från EU-kommissionen har det så kallade industriprogrammet och fokus på samhällsutmaningar fogats samman, därför är det av största vikt att säkerställa att industrins framtida konkurrenskraft prioriteras. Industrins konkurrenskraft behöver vara genomgående i samtliga inriktningar i programmet och tydligt integreras. Förslaget innehåller fem kluster av samhällsutmaningar. Industrin är en viktig del av lösningarna men står även inför stora industriella utmaningar som digitalisering och utveckling av framtidens möjliggörande teknologier vilket behöver adresseras i de olika klustren.

2. Samverkan inom så kallade Public Private Partnerships (PPP) är viktiga för att tillsammans möta de globala samhällsutmaningarna och stärka företagens internationella konkurrenskraft

Det är väsentligt att satsningarna på samverkansprogram mellan det privata och offentliga, så kallade Public Private Partnerships (PPP), vidareutvecklas utifrån ett långsiktigt perspektiv. Teknikföretagen välkomnar en översyn av de befintliga partnerskapen och att det under Horisont Europa ska finnas tydliga kriterier för vad ett partnerskap innebär, vad som förväntas och följs upp. Vi vill dock understryka att fokus för dessa bör vara industrins utmaningar och att modellen behöver vidareutvecklas för att bättre svara upp mot dessa och öka företagens engagemang.

3. Främja testbäddar så att företag kan testa nya lösningar

Teknikföretagen ser ett ökat behov hos våra medlemsföretag av att testa nya lösningar i miljöer som är så nära verkligheten som möjligt tillsammans med universitet och institut. Detta är en fråga som vi driver tillsammans med RISE för att få till ett liknande tänk som inom ”Testbädd Sverige” på EU-nivå, Testbed Europe. Skrivningarna kring “EU innovation ecosystem of technology infrastructures”: private or public facilities for industry to test key technologies” behöver förtydligas och utgå från en övergripande strategi liknande den strategi som finns för forskningsinfrastrukturer, ESFRI. Medel bör därefter avsättas inom Horisont Europa för att öka nyttjandet av test- och demonstrationsmiljöer i enlighet med strategin. Den föreslagna budget på 96,7 BEUR, bör därför stärkas med ytterligare 2,4 BEUR för att matcha den satsning som görs på forskningsinfrastrukturer inom EU. Detta vore ett stort steg framåt för att stärka Europas konkurrenskraft och innovationsförmåga.