Tecken på avmattning

Publicerad 5 september 2018

Svensk ekonomi accelererade rejält under 2017 efter inbromsningen året innan. De senaste månadernas dataskörd pekar dock på att den heta perioden för näringslivet är bakom oss. Visserligen växer produktionen fortfarande men årstakten har bromsat från ca 4,5 procent till drygt tre procent under loppet av 2018 (se bilden nedan till höger). Med tanke på de mycket kraftiga månadsökningarna under förra hösten/vintern tyder emellertid det mesta på att årstakten kommer att bromsa rejält framöver.

Också KI-barometern (totala näringslivet) har dalat under året men ligger kvar på historisk mycket höga nivåer. KI-barometern har dock tenderat att överskatta tillväxten under senare år och måste tolkas med stor försiktighet. Barometern fungerar dock fortsatt väl som vändpunktsindikator och bekräftar att aktiviteten har svalnat sedan årsskiftet.

Även tillverkningsindustrin mattas

Produktionen i tillverkningsindustrin accelererade kraftigt i slutet av 2017, inte minst påeldad av en mycket stark tillväxt inom fordonsindustrin. Produktionen växer fortfarande med goda ca 4 procent i årstakt men tillväxten har ändå halverats under loppet av 2018 (se bilden nedan till höger). Ännu syns inga tecken på att industrin står inför en regelrätt nedgång, produktionen växer fortfarande i månadstakt med ca 0,5 procent och indikatorer som KI-barometern och PMI talar för fortsatt tillväxt.

I takt med av avkylning av den globala konjunkturen och försvagad inhemsk byggkonjunktur får vi dock räkna med en fortsatt inbromsning i tillverkningsindustrin framöver.

Orosmolnen tornar upp sig på ”teknikhimlen”

För teknikindustrin noterades en liten tillbakagång jämfört med juni, index nådde 115,5 att jämföra med index 117,4 under första kvartalet i år samt 116,2 under andra kvartalet. Utvecklingen under loppet av 2018 börjar således bli allt mer oroväckande. Som vi tidigare rapporterat har produktionsnivån i teknikindustri fått allt svårare att lyfta efter det att uppsvinget i global efterfrågan som pågått sedan hösten 2016 nu börjar avta allt mer. I fordonsindustrin kan också noteras en tillbakagång i produktionsnivå under loppet av 2018. Men här störs bilden även i år av modellomställningar.

Bakom den mörknande allmänna bilden för teknikindustrin finns det i alla fall några ljuspunkter. Produktionsnivån i maskinindustrin ökade något i juli jämfört med en liten tillbakagång mellan första och andra kvartalet i år. Samtidigt är julisiffror alltid notoriskt svårtolkade p g a semesterperioder och trots att de är justerade enligt alla konstens regler för säsongs- och kalendereffekter.

Trots att produktionsnivå under loppet av 2018 inte visat tillväxt var produktionsnivån i juli 3,6 procent högre än juli i fjol. Tillväxttakten har dock avtagit successivt. Risken finns att tillväxttakten kan avta ytterligare under andra halvåret i år. Skulle produktionsnivån inte öka från nivån i juli går vi mot ”nolltillväxt” i årstakt under andra halvåret. Vi räknar dock med att produktionsnivån ökar något under andra halvåret jämfört med nivån i juli. Det innebär ändå att tillväxttakten avtar andra halvåret i år jämfört med första halvåret.  Vi återkommer inom kort med en lite mer utförlig analys av det aktuella läget för industrin.

Tjänsteproduktionen bromsar – trots stark efterfrågan

SCB:s tjänsteproduktionsindex tappade fart i juli och steg med endast 2,4 procent jämfört med motsvarande månad 2017. Det är en nedväxling från en årstakt på 3,7 procent under årets andra kvartal. Flera tjänstebranscher visar tecken på att bromsa in, bland annat motor- och partihandeln. Motorhandeln minskade i juli med 7,3 procent från motsvarande månad förra året, efter en kraftig uppgång under andra kvartalet med drygt 15 procent i årstakt. Många passade på att köpa bensin- och dieseldrivna bilar innan de högre skatterna på dessa infördes från och med första juli med det nya bilskattesystemet Bonus-malus.

Nu fortsätter tillväxten att hållas tillbaka för en rad företagstjänster, trots att en stor del av företagen inom branschen är optimistiska om efterfrågan under de närmaste månaderna, enligt KI-barometern. Under de senaste årens starka efterfrågan på företagstjänster har det främsta hindret för deras verksamhet blivit en alltmer akut brist på personal med hög kompetens, då dessa branscher klassas som kunskapsintensiva. Trots detta bidrog främst företagstjänster, med nära 60 procent, till tjänstesektorns produktionstillväxt på 3,7 procent under andra kvartalet. Det var då främst företagstjänster inom information och kommunikation som bidrog, där datakonsulter och telekom ingår. Här ingår även Ericsson AB i statistiken. Ännu ser efterfrågan ut att hållas uppe för datakonsulter och programmeringstjänster, men 80 procent av företagen inom denna bransch anser att personalbrist är främsta hindret för verksamheten, enligt KI:s barometer.

Att tillväxten inom företagstjänster, trots skriande personalbrist ändå hållits uppe relativt väl kan sannolikt förklaras av att företagen delvis kan hålla uppe tillväxten genom ökad import av tjänster som insats i produktionen, då bland andra branscher som data- och teknikkonsulter diversifierat sin produktion utmed globala värdekedjor och ökat importen av insatstjänster under senare år.

Mats Kinnwall, chefekonom
Lena Hagman, ekonom
Bengt Lindqvist, ekonom
Robert Tenselius, ekonom