Sverige: Avkylning på arbetsmarknaden

Publicerad 18 oktober 2018

Den svenska arbetsmarknaden har varit glödhet under lång tid. Men nu ser vi en tydlig avmattning och att trenden för arbetslösheten vänt uppåt. Utvecklingen går på tvärs mot bedömningen från många stora prognosmakare.


Den svenska arbetsmarknaden har varit glödhet under lång tid - ”urstark” enligt Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson (Arbetsförmedlingen, 13/6-18) - exempelvis ökade sysselsättningen med över 200000 personer mellan augusti 2016 och februari 2018. Under samma period minskade den öppna arbetslösheten från 7,1 procent till 5,9 procent. Därefter kan vi dock notera en tydlig avmattning på arbetsmarknaden, sysselsättningen har bara ökar marginellt sedan i vintras medan den fallande trenden för arbetslösheten definitivt verkar har brutits. Mycket tyder t o m på att trenden för arbetslösheten nu stiger, upp från 5,9 procent i februari till 6,5 procent i september.

Utvecklingen går på tvärs mot bedömningen från många stora prognosmakare. Konjunkturinstitutet förväntar sig t ex en nedgång under hösten 2018 och att arbetslösheten i genomsnitt blir 6,2 procent under 2019. 

Arbetsmarknaden börjar kylas av.

Arbetslösheten stiger även bland inrikesfödda.

Intressant är också att notera att arbetslösheten för inrikes födda vänt uppåt sedan februari även om arbetslösheten för utrikes födda stiger brantare: från 3,5 procent till 3,9 procent respektive från 14,6 procent till 16 procent. Arbetslösheten för inrikes födda har förmodligen fallit så långt det är praktiskt möjligt – till ”friktionsarbetslösheten och strukturarbetslösheten” – den arbetslöshet som återstår representerar i huvudsak personer som antingen förlorat sitt jobb och söker ett nytt och/eller inte har de kvalifikationer som krävs för att kunna få ett jobb.

Att arbetslösheten faktiskt börjat stiga tyder dock dessutom på att draget i ekonomin och därmed suget efter arbetskraft börjat avta. Arbetsmarknaden är typiskt en ”laggande indikator”, vilket innebär att dagens läge på arbetsmarknaden är en spegling av gårdagens ekonomiska aktivitet: Det finns en fördröjning mellan den ekonomiska aktiviteten och efterfrågan på arbetskraft. De senaste månadernas avmattningen på arbetsmarknaden indikerar således att konjunkturen kulminerade kring halvårsskiftet.

Vår bedömning är att konjunkturen kommer att kylas av allt mer framöver vilket pekar mot svagare sysselsättningstillväxt och stigande arbetslöshet.

Mats Kinnwall, chefekonom, Teknikföretagen
Lena Hagman, ekonom, Teknikföretagen