Svensk ekonomi: Tillväxttoppen passeras – gradvis avmattning

Publicerad 30 maj 2018 Kontaktperson: Mats Kinnwall

Dagens dataskörd från SCB visar att svensk BNP växte på i fortsatt god takt i början av 2018: 0,7/3,3 (kvartalstakt/årstakt) att jämföra med 0,7/2,9 för sista kvartalet 2017 (se bilden nedan till vänster). Med tanke på den starka avslutningen av 2017 kommer dock årstakten med stor sannolikhet att falla ordentligt under loppet av 2018, Teknikföretagen håller fast vid helårsprognosen 2,4 procent.

Köpglada hushåll håller igång ekonomin

Hushållens konsumtion var påfallande stark i början av året, i synnerhet med tanke på den utbredda oro för läget på fastighetsmarknaden som ventilerats på sistone, inte minst i medierna. Även om årstakten inte direkt imponerar närmar sig kvartalstillväxten de takter som noterades under det exceptionellt starka året 2015 (se bilden ovan till höger). Det är tydligt att fortsatt låga räntor och starkt arbetsmarknad bidrar med såväl finansiella muskler som framtidstro.

Sista sucken för bostadsinvesteringarna

Också bostadsinvesteringarna, den sektor som pekats ut som ett framtida problembarn, växte på i god takt under första kvartalet, inbromsningen i slutet av förra året ser närmast ut som ett hack i kurvan (se bilden nedan till vänster). Måhända kom detta som en överraskning för många med tanke på de ”krigsrubriker” som trumpetats ut i medierna på sistone. 

Man bör dock trots allt betrakta styrkan i bostadsinvesteringarna i början av året som lite av en sista suck, ledande indikatorer signalerar en kraftig inbromsning kommande kvartal. Bilden ovan till höger visar t ex tydligt att byggloven fallit kraftigt de senaste kvartalen vilket indikerar snabbt minskande bostadsinvesteringar under andra halvåret 2018-början av 2019.

Skaplig investeringskonjunktur för industrin

Investeringsaktiviteten utanför byggsektorn, som var mycket stark under slutet 2016-större delen av 2017, har avtagit påtagligt de senaste två kvartalen. Maskininvesteringarna har nu t ex fallit två kvartal i rad och närmar sig nollstrecket även i årstakt (se bilden nedan till vänster). En fortsatt måttlig investeringskonjunktur är att vänta med tanke på att lönsamhetstillväxten minskat påtagligt de senaste åren. Samtidigt talar ändå en skaplig global industrikonjunktur för fortsatt hyfsad investeringsaktivitet.

Svag tjänsteexport och vikande Europakonjunktur hot mot exporten

Däremot hostade exportmotor en aning i början av året, exporten i volymtermer föll marginellt i kvartalstakt. Bakom den svaga exportutvecklingen ligger inte minst en kraftig och utdragen avmattning i tjänsteexporten. Tjänsteexporten som växte med 10-15 procent i årstakt under 2014-2015 har helt avstannat de senaste kvartalen. Man kan möjligen misstänka att nationalräkenskapernas redovisning delvis döljer det stora tjänsteinnehållet i varuexporten men här krävs ytterligare analys.

Under första kvartalet utvecklades även varuexporten svagt. Samtidigt måste man ta enskilda kvartalsnoteringar med en rejäl skopa salt, genomsnittet för de senaste två kvartalen är drygt en procent och i årstakt växer varuexporten fortfarande på i god takt. Blickar man framåt kan det dock finnas viss anledning till oro för exportutvecklingen med tanke på att den globala konjunkturen i allmänhet och i Europa i synnerhet, visar tecken på avmattning.

Stark import tynger BNP

Trots en lång period med svag krona utvecklades importen starkt under kvartalet vilket sammantaget gav ett negativt bidrag till BNP-tillväxten från nettoexporten. Varuimporten och i första hand energi och investeringsvaror, stod för mer än hela importökningen (i kvartalstakt) medan tjänsteimporten minskade. 

Valfläsket på grillen…!

Även offentliga investeringar tog ett skutt under årets inledning. Det är en händelse som ser ut som en tanke att främst kommunsektorns investeringar tog fart, liksom f.ö. skedde under inledningen av förra valåret 2010. Återstår att se om de offentliga investeringarna fortsätter att elda på ekonomin under resten av året.

Sammanfattning

Ännu syns inga tydliga tecken på att den svenska ekonomin påtagligt håller på att tappa farten. Inhemsk efterfrågan eldas på av generösa finansiella förhållanden, stark arbetsmarknad och relativt god lönsamhet i näringslivet. Samtidigt kommer med bostadsinvesteringarna med stor sannolikhet att bromsa vilket, i kombination med en svalare omvärldskonjunktur, innebär en gradvis svensk avmattning under loppet av 2018. 

Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.