Svagare BNP-siffror än många räknat med

Publicerad 14 september 2018

Nya siffror på Sveriges BNP-tillväxt visar en klart svagare utveckling hittills under 2018 och föregående år än tidigare siffror visat. Det är ett fåtal tunga branscher inom både industrin och tjänstesektorn som främst håller uppe tillväxten.

Industri. Genrebild.


Sveriges BNP-tillväxt på 0,8 procent andra kvartalet från föregående kvartal (säsongsrensat) var ett par tiondelar svagare än den preliminära siffran från SCB som kom i juli. Data styrker bilden av att tillväxttoppen passerats även för Sverige.

Nedjusteringen förklaras bland annat av att importen av insatsvaror var starkare än tidigare beräknat. Samtidigt ökade exporten svagare än importen och exportnettot drog ned BNP-tillväxten mer än i den preliminära beräkningen från juli. 

Dessutom minskade fasta investeringar mer än tidigare beräknat. Både bostads- och anläggningsinvesteringar och maskininvesteringar backade jämfört med första kvartalet. Däremot drog lagerinvesteringar upp BNP-tillväxten mer än tidigare beräknat. Det var framförallt tillverkningsindustrin som stod för lagerökningen. Normalt brukar företagens varulager minska under andra kvartalet. Mycket talar för att lagerökningen var tillfällig då företagens lager normalt anpassas till efterfrågan, som kan väntas bli svagare under andra halvåret.

För övrigt har SCB reviderat ned Sveriges BNP från år 2016 och framåt. För 2016 blev BNP-ökningen 2,7 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än tidigare beräknat. Därmed har nivån på BNP sänkts även för 2017 och framåt. I kombination med den reviderade tillväxten för andra kvartalet i år, ger detta en klart svagare BNP-utveckling än vad preliminär data pekat på: 2,7 procent under första halvåret, 0,6 procentenheter lägre än de prelimära siffrorna visade. Prognosmakare som nyligen räknat med en högre BNP-tillväxt i år utifrån de tidigare högre siffrorna får nu justera ned sina prognoser.

Tillverkningsindustrin och teknikbranschen

Även för industrin var tillväxten andra kvartalen något svagare än enligt den preliminära siffran som kom i juli. Under andra kvartalet ökade förädlingsvärdet inom tillverkningsindustrin med 0,4 procent jämfört med första kvartalet. Relateras utvecklingen istället till motsvarande kvartal i fjol var tillväxten 3,1 procent. Dessa siffror baseras på statistik säsongsrensad av SCB och skiljer sig något från serierna i diagrammen.*

Tillväxten för såväl hela tillverkningsindustrin som för teknikbranschen har i stor utsträckning under de senaste åren präglats av utvecklingen inom motorfordonsindustrin respektive teleindustrin. Generellt har motorfordonsindustrin dragit upp tillväxttakten för hela industrin. När utvecklingen andra kvartalet jämförs med första kvartalet i år gällde istället det motsatta. Att teleindustrin däremot drar ned förädlingsvärdet beror på att Ericsson AB inte längre räknas till industrin utan till tjänstesektorn från och med år 2015.

Tillväxten i tjänstesektorn

Trots det höga resursutnyttjandet i många tjänstebranscher steg tillväxten i den privata tjänsteproduktionen under andra kvartalet jämfört med första, och stod för det största bidraget till BNP-ökningen. Tjänsteproducenterna drog upp BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter medan varuproducenter bidrog med 0,1 procentenhet. Det var en uppgång för främst parti- och detaljhandeln samt informations- och kommunikationstjänster (där datakonsulter och telekom inklusive Ericsson AB från och med år 2015 ingår i statistiken över tjänstesektorns produktion), som stod för hälften av hela den privata tjänstesektorns produktionsökning andra kvartalet.

Konsumtion, export och import

Bilden av en oväntat stark hushållskonsumtion under andra kvartalet står sig. Konsumtionen var överraskande stark mot bakgrund av att hushållen varit mindre optimistiska än normalt om sin ekonomi under perioden. Det som drog upp deras konsumtion var inte minst en kraftig uppgång för bilinköp, vilket var en uppenbar effekt inför att skatten på bensin- och dieseldrivna personbilar skulle höjas från och med juli.

Efter en svag inledning på året vände exporten upp under andra kvartalet, driven av varuexporten. Däremot minskade tjänsteexporten, främst av huvudkontorstjänster, uthyrning och leasing, transporttjänster samt teknikkonsult och arkitekttjänster.

Även tjänsteimporten minskade, vilket främst förklaras av minskad import av forskning och utveckling, uthyrning och leasing samt svensk konsumtion i utlandet, där den kraftigt försvagade kronan kan ha inverkat negativt på svenska hushålls utlandsresande. Däremot ökade övrig tjänsteimport. De senaste årens uppsving för importen av framförallt datatjänster visar ingen tendens att vika nedåt från den högre nivån. Denna import består i hög grad av datatjänster som används som insats i näringslivets produktion.

Fortsatt svag produktivitetstillväxt i industrin

En tydlig trend under senare år är att produktivitetstillväxten varit svag, såväl på BNP-nivå som inom industrin. Även här påverkar utvecklingen inom motorfordonsindustrin respektive teleindustrin. Exkluderas motorfordonsindustrin från hela industrin så ligger produktiviteten på samma nivå som 2012. Elektronik och teleindustrin påverkar utvecklingen främst beroende på att Ericsson AB inte längre räknas till industrin från och med år 2015, vilket nämns ovan.

Ännu så länge finns det således ingenting som tyder på att ”Den Nya Normalen” med betydligt lägre trendtillväxt håller på att brytas.

Förväntningar inför 3e kvartalet

Data för juli såväl för Sverige som för EU visar en volatil utveckling. Se en separat artikel på Teknikföretagens hemsida om detta. Sammantaget kan vi förvänta oss en utveckling mer sidledes framöver.

Lena Hagman, ekonom Teknikföretagen
Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen

* I brödtexten baseras siffrorna på statistik säsongsrensad av SCB. I diagrammen har samtidigt orensad SCB data säsongsrensats, vilket gör att uppgifter för enskilda kvartal kan skilja sig något från SCB:s samtidigt som den övergripande trenden är densamma. Bl.a. är siffrorna för andra kvartalet något svagare i diagrammen än enligt serierna rensade av SCB.