Svag krona ger ökat exportvärde – men ingen volymökning

Publicerad 28 augusti 2018

I aktuellt konjunkturläge är det viktigt att skilja på utveckling i årstakt respektive konsekutivt. Årstakterna utvecklas fortsatt positivt för såväl exportvärde som volym. Betraktas däremot exportvolymen andra kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet i fjol är utvecklingen istället mer sidledes.


Under tisdagen (28 augusti) presenterade SCB uppdaterad statistik för svensk utrikeshandel. Varuhandeln totalt finns därmed redovisad t.o.m. juli medan den på delbranschnivå finns t.o.m. juni. Teknikföretagen har dock uppdaterat sin skattning av teknikhandeln även för juli månad.

Räknat i värde så har såväl exporten som importen ökat trendmässigt hittills under 2018. Detta gäller såväl för varor totalt som för teknikvaror. Det ökade exportvärdet förklaras främst av den försvagade svenska kronan. 

Industrins export- och importpriser samvarierar med växelkursförändringarna. För att illustrera växelkursförändringarna används ofta Riksbankens KIX-index (där olika valutor viktas beroende på hur stor del av den svenska utrikeshandeln som sker med respektive marknad). KIX-indexet ökade med 5 procent mellan fjärde kvartalet 2017 och andra kvartalet i år – innebärande att den svenska kronan försvagades i samma omfattning.

I volym – dvs. när hänsyn även tas till hur priserna utvecklas – har den svenska varuexporten utvecklats sidledes hittills under 2018. Importen har samtidigt ökat såväl i volym som i värde.

Att vi redogör för utvecklingen konsekutivt (innebärande att utvecklingen följs månad för månad eller kvartal för kvartal etc.) istället för i årstakt beror på att procentuella årstakter lätt blir missvisande i aktuellt konjunkturläge – när avslutningen på 2017 var stark samtidigt som vi kan förvänta oss en svagare tillväxt framöver.

Den svenska varuexporten andra kvartalet i år var 11 procent högre än under motsvarande kvartal året innan. I volym var den 6 procent högre. När andra kvartalet i år istället jämförs med fjärde kvartalet 2017 var ökningen 6 procent i värde och 0 procent i volym. 

För teknikindustrin blir skillnaden mellan årstakter och utveckling konsekutivt ännu tydligare på grund av fordonsindustrins kraftigt ökade produktion och export under andra halvan av 2017. Hittills under 2018 har samtidigt teknikindustrins olika delbranscherna utvecklats mer likartat.

Sammantaget bekräftar den nu publicerade handelsstatistiken att tillväxttoppen för svensk industri passerats och att vi kan förvänta oss svagare tillväxt framöver.

Robert Tenselius, ekonom Teknikföretagen.

Teknikhandeln definieras i denna text som varugrupperna 25-30 + 32.5 enligt SPIN-klassificeringen. För juli har Teknikföretagen gjort skattningar av teknikhandeln utifrån data för totalhandeln, vilken redan är presenterad för juli. I skattningarna har respektive bransch genomsnittliga andel av den totala handeln under april till juni har använts även för juli.