Stormvarning i USA:s industri

Publicerad 4 januari 2019

Det finns ett fåtal ekonomier, varav USA är det mest uppenbara exemplet, som hittills stått emot den globala avkylning som accentuerades under 2018. Nu kommer dock tecken som förstärker bilden av en ekonomi som kommer att bromsa ordentligt under kommande månader.

Grafen nedan visar att USA:s ekonomi, till skillnad från exempelvis Eurozonens och Kinas, tog rejäl fart under de tre första kvartalen 2018. 

Således ökade USA:s BNP-tillväxt från 2,6 procent till 3 procent mellan det första och tredje kvartalet förra året. Som kontrast minskade Eurozonens tillväxt från en topp på 2,8 procent under tredje kvartalet 2017 till 1,6 procent motsvarande kvartal 2018 medan Kinas mattades från 6,9 procent i slutet av 2017 till 6,5 procent 2018.

Inte minst USA:s tillverkningsindustri har givit ett hyfsat bidrag till BNP, även om tillväxttalen i industrin inte varit anmärkningsvärt höga i ett historiskt perspektiv. På senare tid har dock signalerna blivit allt starkare att även USA har sin bästa period bakom sig och nu sällar sig till den övriga världen. Den senaste skörden av konjunkturbarometrar förstärker bilden av en ekonomi som kommer att bromsa ordentligt under kommande månader. Den allmänt betrodda ISM (inköpschefsindex) för tillverkningsindustrin har visserligen tappat en del av sin skärpa som indikator för ekonomin och skjutit rejält över målet de senaste åren – precis som motsvarande barometrar i flertalet andra länder – men det stora fallet under december är ändå anmärkningsvärt. Inte sedan hösten 2008, i samband med kollapsen för Lehman Brothers, har stämningsläget bland tillverkningsindustrins inköpschefer försämrats så dramatiskt som under december 2018, och detta gäller såväl för huvudsiffran som den mer framåtblickande indikatorn för nya order (se graf nedan).

Man måste naturligtvis vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av utvecklingen under en enstaka månad – det är fullt möjligt att trassel kring USA:s budgetprocess, handelskonflikten med Kina och stökiga finansiella marknader, etc. – tillfälligt dämpade stämningsläget i USA:s tillverkningsindustri. Å andra sidan har motsvarande konjunkturbarometrar fortsatt att falla i flertalet andra ekonomier under december, även om det finns undantag, så utvecklingen i USA är konsistent med den i resten av världen. 

Tvärnit för tillverkningsindustrin runt hörnet

Till skillnad från flertalet andra länder, där motsvarande indikatorer är samtida med produktionen, är ISM en ledande indikator för USA:s tillverkningsindustri. Grovt uttryckt kan man säga att ISM (huvudsiffran) leder tillväxten med 2-3 månader. Komponenten som speglar orderingången har i sin tur en ledtid för tillväxten i produktionen med 5-6 månader.

Skulle man trots alla reservationer, ta raset i ISM på allvar indikerar detta därför en dramatisk avmattning i USA:s tillverkningsindustri framöver. En enkel statistisk övning visar att vi ska förvänta oss att tillväxten i USA:s industriproduktion kommer att bromsa kraftigt en bit in i det nya året. Skulle huvudsiffran och orderkomponenten ligga kvar på nuvarande nivå indikerar det att tillväxten inom tillverkningsindustrin bromsar kraftigt och planar ut på noll mot sommaren (se graf nedan).

Även om USA, tack vare sin gigantiska hemmamarknad, är relativt isolerad från resten av världsekonomin och att decemberraset i stämningsläget möjligen visar sig varit (delvis) tillfälligt, är en realistisk bedömning ändå att också USA kommer att smittas av den globala avmattningen. Den bästa, men tråkiga, gissningen är alltså att 2018:års globala ”powerhouse” kommer att tappa energi under 2019.

Mats Kinnwall, chefekonom, och Lena Hagman, ekonom, Teknikföretagen