Så kan vi få fungerande testbäddar i Europa

Publicerad 4 april 2018 Kontaktperson: Charlotte Andersdotter

Under European Industry Days den 22 februari, i Bryssel, anordnade Teknikföretagen och RISE ett seminarium om test- och demonstrationsmiljöer i Europa. Fokus under dagen var att diskutera detaljer kring en europeisk testbäddsstrategi – Testbed Europe, ett förslag till en strategi som syftar till att förbättra tillgången till testbäddar. Panelen representerade företag, akademi och institut. En av slutsatserna från samtalen är att samarbete mellan stora och små företag är nödvändigt för välfungerande testbäddar.


Under seminariet delade paneldeltagarna med sig av egna erfarenheter. En av paneldeltagarna var Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management, från Husqvarna Group. Hon menar att det finns många möjligheter för traditionella industrier att använda sig av testbäddar för att kunna nyttja den potential som digitaliseringen innebär, men det kan vara svårt att veta hur man ska börja. Hon underströk att testbäddar är en unik möjlighet för företag att kunna testa sina produkter och tjänster utan att bli begränsad av lagstiftning.

Teknikföretagens Charlotte Andersdotter som arbetar med forskning och innovation på plats i Bryssel var med under seminariet och instämmer med Sundström. Andersdotter poängterar vikten av en gemensam strategi kring testbäddar inom EU.

- För att öka nyttjandet av testbäddar och främja innovation behövs en strategi där EU och medlemsstaterna samverkar och med resurser avsatta i exempelvis nästkommande ramprogram för forskning och innovation FP9, säger Andersdotter.

Under seminariet berättade Anna Olshäll, projektledare på Scania, att företaget gärna öppnar upp sin testbädd för andra företag, och menar på att det är ett bra sätt för samverkan och för att företaget ska kunna hålla sig uppdaterad i teknikutvecklingen. Åsa Fasth-Berglund, docent på avdelningen för Produktionssystem, Chalmers och Produktion 2030, som också deltog under dagen, var inne på samma spår som Olshäll och sa att det är svårt för enskilda företag att arbeta med innovation på egen hand. Det är viktigt med samarbete mellan små och medelstora företag och multinationella företag.

- Samarbete mellan företag är a och o för framgång. En annan slutsats från dagen är att det behövs en kompetenshöjning hos anställda, chefer och företagsledare för att kunna vara fortsatt konkurenskraftiga och där testbäddar kan bidra. Panelen menade på att företag behöver få kännedom om testbäddar och hur de kan gynna sin verksamhet, avslutar Andersdotter.

Seminariet filmades. Här kan du se det inspelade samtalet.