Något förbättrat svenskt kostnadsläge relativt övriga Europa – men fortfarande höga nivåer

Publicerad 19 juni 2018 Kontaktperson: Robert Tenselius

Svensk arbetskraftskostnad inom tillverkningsindustri är relativt hög jämfört med i många viktiga konkurrentländer. Kostnadsnivån var 7 procent högre än i euroområdet och 3 procent högre än i Västeuropa under 2017. Att kostnadsläget sjunkit något relativt övriga Europa jämfört med året innan beror i första hand på den försvagade svenska kronan. Det visar Teknikföretagens rapport som kartlägger industrins arbetskraftskostnader internationellt.


En medarbetare inom tillverkningsindustrin i Sverige kostade i genomsnitt 361 SEK per timme 2017, vilket är mer än i viktiga konkurrentländer som Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och USA. Det är samtidigt mindre än i Tyskland och i några andra länder.

- Industriföretagens globala närvaro innebär att det inom ett och samma bolag i flera länder ofta finns likartade produktionsanläggningar, med jämförbar produktivitetsnivå. Därmed blir skillnader i arbetskraftskostnader mycket tydliga för företagen. Arbetskraftskostnaderna är sammantaget en av de viktigaste faktorerna vid beslut om var i världen produktion ska ske, säger Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen och författare av rapporten.

Den årliga ökningstakten har varit högre än i Västeuropa och euroområdet under en längre period. Under 2017 växlade den dock ner något, men jämförelser med andra länder försvåras av att Ericsson AB omklassificerades från industri till tjänstesektor mellan 2016 och 2017.

- Att den svenska ökningstakten varit högre än flera viktiga konkurrentländer under en längre period är förklaringen till det höga svenska arbetskraftskostnadsläget trots att den svenska kronan nu är jämförelsevis svag, säger Robert Tenselius.

Internationella jämförelser av kostnadsläget är viktiga för att sätta svenska konkurrensförutsättningar i relation till omvärldens. Därför analyserar Teknikföretagen varje år arbetskraftskostnadernas nivå och ökningstakt i olika europeiska länder samt i övriga OECD-området. Analysen avser tillverkningsindustrin och baseras på statistik från flera internationella källor.

Analysen avser tillverkningsindustrin och baseras på statistik från flera internationella källor.

Ladda ner rapporten "Industrins arbetskraftskostnader internationellt 2018" här.