Kraftigt reviderade leveransbestämmelser för teknikindustrin - NL 17

Publicerad 13 april 2018

Reglerna för teknologiindustrins vardagsaffärer moderniseras och förenklas rejält nu när leveransbestämmelserna NL 17 ersätter NL 09. Ansvarsregler införs för det fall att den sålda produkten orsakar intrång i tredje mans immaterialrätt och det blir enklare och billigare att lösa mindre tvister där kravet på skiljeförfarande försvinner.


NL 17 innehåller nyheter och förändringar på en rad punkter. Bestämmelserna reglerar uttryckligen säljarens ansvar för att användningen av den sålda produkten kränker immaterialrättigheter – t.ex. patent – som innehas av tredje man. Konsekvensen är att säljaren blir skyldig dels att åtgärda problemet så att köparen i fortsättningen lagligen kan använda produkten, dels att ersätta köparen för eventuell skada som köparen drabbats av. Säljaren kan till exempel bli tvungen att kompensera köparen för skadestånd som köparen tvingas betala till rättighetsinnehavaren. Ansvaret är begränsat till intrång i rättighet som är skyddad i Danmark, Finland, Norge eller Sverige.

Tvister mellan köpare och säljare där det omstridda värdet inte överstiger EUR 50 000, ska alltid avgöras av domstol. Enligt NL 09 var bara skiljeförfarande möjligt. Tanken är att en part ska kunna tillvarata sin rätt även i mindre tvister utan att avskräckas av de höga kostnader som ett skiljeförfarande ofta medför.

En annan nyhet är att köparens rätt till programvara som ingår i leveransen klargörs direkt i NL 17. Tidigare krävdes att parterna använde ett särskilt tilläggsdokument för detta ändamål.

NL-bestämmelserna har getts ut av de nordiska teknikindustriorganisationerna sedan 1957 och är mycket väletablerade och respekterade. De revideras ungefär vart tionde år. Användningsområdet är leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning där det i typfallet förekommer någon form av kundanpassning av produkten.

NL 17 ges ut på svenska, danska, norska och finska samt så småningom även på engelska. Den svenska versionen av NL 17, inklusive en detaljerad informationsskrift om skillnaderna mellan NL 17 och de äldre NL 09, finns fritt tillgänglig för alla på Teknikföretagens webbplats. Du hittar dem här.