Högtryck i maj – men konjunkturbarometrarna planar ut

Publicerad 1 juni 2018

Slutet av maj och början av juni bjöd som vanligt på en kanonad av kvalitativa ekonomiska indikatorer bl.a. EU-ländernas harmoniserade konjunkturundersökning samt s.k. inköpschefers index.

Diagram företagens orderstock Teknikindustri


Generellt rapporterar industrin både för EU-länderna och EMU ett relativt starkt affärsläge men som sedan några månader tillbaka börja avta i styrka. Visserligen hoppade den s.k. konfidensindikatorn upp några tiondels indexenheter i maj för industrin i EU men ligger samtidigt lägre än i januari i år då den nådde den högsta nivån på tio år. Även index för indikatorn för den samlade tjänstesektorn i EU har avtagit från rekordhög nivå i december i fjol. Den enda sektorn som fortsatt rapporterar riktig glada dagar är byggsektorn. Indikatorn i maj nådde här den högsta nivån på elva år.

Går vi bakom den sammantagna siffran för industrin i EU kan noteras en trendmässig försvagning i rapportering av orderstocken storlek inom de flesta industribranscher. Utfallet i index för orderstocken ligger visserligen klart över historiskt genomsnitt men har försvagats sedan november/december i fjol eller i kemi, plast,gummi samt massa och papper. I maskinindustrin rapporterar också företagen historiskt sett stora orderstockar där index steg näst intill dramatiskt från sista kvartalet 2016 till sista kvartalet i fjol. Därefter har index i genomsnitt legat kvar på samma nivå vilket för maskinindustrin inte är förvånande då en uppgång i denna vanligtvis volatila industrigren inte varar för evigt.

Visserligen växer inte fordonsförsäljning och fordonsproduktion vare sig inom EU eller globalt med raketfart utan tragglar på i en ökningstakt på 2-3 procent vardera vilket är betydligt lägre än de gyllene åren 2010-2016. Fordonsindustrin inom EU redovisar ändå ett affärsläge och orderstockar som de anser är klart bättre än normalt. Men även här noteras en tendens till utplaning på hög nivå.

Rationellt

Sammantaget för teknikindustri i EU noteras alltså en utplaning i s.k. konfidensindikatorer och orderstockar från hög nivå. Teknikindustrin är samtidigt inte lika optimistisk som tidigare vad gäller förväntad produktion kommande kvartal där index har försvagats månad för månad sedan november i fjol. Denna indikator brukar ge falska signaler, men vanligtvis inte efter en längre period av uppsving i affärs- och konjunkturläge. Det är möjligt att företagen ser rationellt på framtiden.

Exceptionell

Teknikindustri i Tyskland, som är den ledande industrinationen i Europa, rapporterar en exceptionell inbromsning i dessa framtida affärsförväntningar. De senaste två månaderna har nettotalen (andelen förbättrat affärsläge minus andelen sämre affärsläge) för framtida affärsläge minskat från näst intill rekordhöga positiva nettotal till negativa dito.

Det finns naturligtvis åtskilliga faktorer som påverkar dessa förväntningar. Ett uppsving som går in i en mognadsfas är en faktor, men även valutaturbulens, osäkerhet om penning- och finanspolitik, fallande börskurser, regeringskriser, kostnadschocker på råvaror men kanske idagsläget framför allt handelspolitiska störningar.

De s.k. inköpschefernas index som är ytterligare en indikator på affärsläget visade lite blandad utveckling för maj månad. För Sveriges del är utfallet alltid notoriskt volatilt och hoppade upp någon dryg indexenhet jämfört med april. Samtidigt var utfallet i maj fortsatt lägre än de höga nivåer (>60) som nåddes i genomsnitt under sista tertialet i fjol. För EMU minskade index något i maj jämfört med april och för sjätte månaden i rad men ligger ändå på en ganska hög nivå (55,5). Därmed visar både detta index och EU barometern ett visst mått av samstämmighet. 

Delindex för förväntad produktionsutveckling i inköpschefernas index för tillverkningsindustrin i EMU visade samtidigt det lägsta utfallet på 20 månader och går därmed i stort sett också hand i hand med EU-barometerns utfall i framtida förväntningar i produktion och affärsläge.

För svensk del uppvisar även Konjunkturinstitutets barometer lägre nivåer för tillverkningsindustrin nu än för ett år sedan. Detta såväl för produktionsvolym som orderingång.

Efter det uppsving i industriproduktion, både globalt, i EU och i Sverige som vi sett i snart två år, kommer alltid en avtagande aktivitet förr eller senare. Förhoppningsvis klarar vi oss framöver ifrån elände a’ la’ 2009.

 

Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen.
Bengt Lindqvist, ekonom, Teknikföretagen.