Högt resursutnyttjande – dämpad orderingång

Publicerad 12 juni 2018

Efterfrågan är fortsatt hög för teknikindustrin i Sverige. Kapacitetsutnyttjandet och behovet av arbetskraft samt rapporteringen rörande orderstocken ligger kvar på hög nivå. Däremot dämpas orderingången.

Detaljbild från Scania.


– Årets andra konjunkturbarometer visar att högkonjunkturen närmar sig sitt slut och följer i stort sett den avkylning vi sett i andra konjunkturindikatorer de första månaderna i år. Orderingången dämpas för samtliga storleksgrupper av företag och i samtliga delbranscher med tillverkare av maskiner som enda undantag. säger Mats Kinnwall, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till undersökningen andra kvartalet.

– Däremot ligger utfallet för resursutnyttjandet, som kapacitetsutnyttjande och behov av arbetskraft, kvar på höga nivåer. Dessa tenderar att tidsmässigt släpa efter den samlade orderingången. Sker ingen exceptionell återhämtning i orderingång kommande kvartal avtar också resursutnyttjandet framöver, säger Mats Kinnwall. 

– Även om bilden är splittrad, med fortsatt god fart t ex i USA och Kina och en betydande avmattning i Europa, är den samlade bedömningen ändå att den globala tillväxttoppen passerats. Visserligen är de finansiella förhållandena fortfarande extremt expansiva men den långa investeringsledda återhämtningen håller på mogna. Oron för fortsatta och möjligen eskalerande handelsfriktioner mellan USA och resten av världsekonomin, bidrar till att kyla av konjunkturen, tillägger Mats Kinnwall.

Undersökningen omfattar uppgifter från 520 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 648 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 79 procent säljs på export.

För mer information, kontakta:

Mats Kinnwall, Chefekonom, 08-782 08 46, 072-712 72 66
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70