Fortsatt het arbetsmarknad

Publicerad 20 juni 2018

Arbetsmarknadsdata för maj visar att arbetslösheten fortsätter att falla trendmässigt samtidigt som sysselsättningen fortsätter att växa på i god, om än något avtagande takt (se bilden nedan). SCB:s trendrensade mått på arbetslösheten nådde knappt 6,2 procent, den lägsta noteringen sedan augusti 2008 medan sysselsättningen växlat ner från nästan tre procent i höstas till knappt två procent.

Fortsatt het arbetsmarknad, källa SCB.

Frågan är hur länge till vi ska förvänta oss en så stark arbetsmarknad? Svaret står att finna i den allmänna konjunkturutvecklingen. Det finns ett starkt statistiskt samband mellan förändringen i arbetslösheten/sysselsättningen och BNP-tillväxten, även om sambandet varierar över tid (se bilderna nedan). 

De senaste åren har arbetslösheten tenderat att falla så länge som BNP-tillväxten överstiger ca 1,75 procent – det som vi brukar benämna potentiell BNP-tillväxt. Som en tumregel har utväxlingen från BNP-tillväxten till arbetslösheten varit ca 0,2 på sistone. Det betyder t ex att om BNP accelererar från tre till två procent i årstakt faller arbetslösheten med 0,2 procentenheter per kvartal. Skulle BNP istället bromsa, t ex från 1,5 procent till 0,5 procent – dvs växa långsammare än potentiell tillväxt - innebär det att arbetslösheten stiger med ca 0,2 procentenheter per kvartal.

På motsvarande sätt har, som en tumregel, en acceleration i BNP från två till tre procent inneburit att sysselsättningen accelererat med ca 0,3 procentenheter per kvartal. Om BNP växer långsammare än ca 0,5 procent tenderar sysselsättningen i stället att falla.

Arbetsmarknaden en ”laggande indikator”

Det är även värt att poängtera att utvecklingen på arbetsmarknaden är en ”laggande indikator”, dvs dagens arbetsmarknadsläge speglar efterfrågeläget i ekonomin för ca ett kvartal sedan (mer om detta nedan). Det är således inte fruktbart att göra konjunkturbedömningar baserade på läget på arbetsmarknaden. Teknikföretagens uppfattning är att svensk BNP-tillväxt kommer att gradvis avta under loppet av 2018 och nå ca två procent under slutet av året. Bästa gissningen är därför att arbetslösheten fortsätter att falla något ytterligare under året samtidigt som sysselsättningen bromsar till ca en procent i årstakt. Under 2019 kommer sannolikt arbetslösheten att stiga svagt och sysselsättningen bromsa ytterligare men fortsätta att öka i takt med att BNP bromsar till ca 1,5 procent under loppet av året.

Fortsatt tudelad arbetsmarknad

Arbetslösheten i maj i år (6,1 procent) var klart lägre än i maj i fjol (6,8 procent). Siffrorna visar också att arbetslösheten för personer födda i utlandet har svårigheter att minska. De ligger kvar och pendlar runt nivån 15 procent och har gjort så i snart två år. Arbetslösheten för födda i Sverige ligger samtidigt på rekordlåg nivå eller 3,6 procent.

Samtidigt ökar sysselsättningen mest för utrikes födda, om än från låga nivåer. Här är tillväxten de första månaderna i år näst intill exceptionell om än inte riktigt som under fjolåret. I fjol ökade sysselsättningen för utrikes födda med 8,5 procent. Under de fem första månaderna i år var ökningen 5,8 procent. Sysselsättningsökningen för inrikes födda var lite mer beskedliga 1,5 procent. Bidraget till sysselsättningen från utrikes födda, vare sig det är nyanlända eller via arbetskraftsinvandring, är för många företag en välsignelse, inte minst i tider av högt behov av arbetskraft. Skälet är enkelt. Allt annat lika blir tillväxten högre än vad som annars vore fallet.

SCB:s arbetskraftsundersökning visar på fortsatt ökat antal anställda i Sveriges industri under maj i år

Även inom industrin fortsätter antalet anställda att öka trots att produktionsnivån minskat något för industrin mellan januari och april i år (se bilden nedan). Detta är knappast förvånande då sysselsättningen vanligtvis släpar efter utvecklingen i order och produktionsläge som följd av långa ledtider mellan anställningsbeslut och faktisk tillsättning. 

I genomsnitt tenderat industriproduktionen att leda sysselsättningen med 3-4 månader: dagens industrisysselsättning speglar produktionen förra kvartalet.

Säsongrensat ökade antalet anställda i industrin sammantaget med 1,4 procent i maj i år jämfört med motsvarande månad i fjol. För teknikindustri var ökningen två procent i maj.Under fjolåret ökade antalet anställda i teknikindustri i relativt hög takt räknat mot närmast föregående kvartal. Nu noteras en klar inbromsning och det ser ut som om andra kvartalet i år får svårt att lyfta nämnvärt jämfört med första kvartalet i år. Nivån i antalet anställda var i genomsnitt 273 000 personer under april och maj mot 272 000 under första kvartalet. Trots att företagen rapporterar högt behov av arbetskraft i olika konjunkturundersökningar har tillväxten i sysselsättning börjat att avta i styrka. Det kan naturligtvis ha olika orsaker. Sämre produktionsutveckling är en förklaring, en annan kan vara att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens trots ett högt behov av arbetskraft.

Som vi räknat med tidigare förväntas antalet anställda i teknikindustri i Sverige 2018 öka med två procent vilket innebär tredje året i rad med växande sysselsättning. Men som vi rapporterat i andra sammanhang börjar industrin och teknikindustri lämna den relativt starka produktionsuppgång som pågått i snart två år bakom sig. Hösten kommer att visa klart lägre tillväxttakter vad gäller såväl produktionsvolym och därmed också antalet anställda.