Utraderat handelsbalansöverskott under 2016

Publicerad 2 januari 2017 Kontaktperson: Robert Tenselius

Exporten av teknikvaror från Sverige minskade trendmässigt 2016. Samtidigt ökade teknikimporten något – vilket resulterat i ett utraderat handelsbalansöverskott.

Under 2016 t.o.m. oktober exporterades teknikvaror till ett värde av 44,2 Mdr SEK per månad i genomsnitt. Detta enligt SCB:s handelsstatistik som nyligen uppdaterats. Exportvärdet per månad var därmed marginellt lägre än under 2015, men under 2016 minskade exporten trendmässigt månad för månad. I oktober var den 3,5 procent lägre än motsvarande månad föregående år. Importen av teknikvaror ökade däremot trendmässigt något i värde under året. Sammantaget är resulterat att Sverige hittills har ett handelsbalansunderskott för teknikvaror under andra halvåret 2016.

Den svaga svenska kronan under senare delen av 2016 kommer sannolikt innebära en viss återhämtning för exporten värdemässigt under fjolårets sista månader.

För Sveriges varuhandel totalt sett har handelsbalansen utvecklats än mer negativt än för teknikprodukter. Under 2016 t.o.m. oktober är underskottet drygt 6 Mdr SEK. Kronförsvagningen innebär sannolikt att underskottet inte ökar under årets sista månader.

För teknikindustrins delbranscher kan nämnas att exportvärdet från motorfordonsindustrin utvecklats svagt under 2016 – efter ett mycket positivt år dessförinnan. Utvecklingen för exportvärdet från övriga delbranscher har varit svag eller negativ såväl under 2015 och 2016.

Denna sammanställning baseras på handelsstatisk från SCB. Detta för Sveriges varuhandel enligt SPIN-klassificeringen där teknikbranschen definieras som varugrupperna 25-30. Månadsdata för export- och exportvärden (dvs räknat i värde och inte volym) har analyserats. Senaste uppgiften avser oktober 2016.