Partsekonomernas rapport 2017 – en ny publikation från Industrirådet

Publicerad 15 juni 2017

I en ny rapport från Industrirådet redogör Partsekonomerna för industrins utveckling och de ekonomiska förutsättningarna i Sverige och internationellt. Partsekonomerna är utsedda inom ramen för Industriavtalet och består av ekonomer hos arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin. Teknikföretagens chefekonom Anders Rune är en av partsekonomerna.


Inledningsvis i rapporten beskrivs mer övergripande trender så som långsammare tillväxt för global BNP och världshandel jämfört med perioden före finanskrisen. Dessutom beskrivs en långsammare tillväxt i arbetskraften och för den globala produktiviteten. Detta skapar sammantaget ett annat ekonomiskt läge nu jämfört med under perioden före finanskrisen.

För svensk industri konstateras att utvecklingen för industriproduktionen varit svag efter återhämtningen under 2010. Dock syns en ökning hittills under 2017 – inte minst driven av motorfordonsindustrin.

- Bland industrins delbranscher har motorfordonsindustrin haft en särskilt positiv utveckling, medan maskinindustrin haft en av de svagaste. Därutöver kan nämnas att flertalet branscher sammantaget haft låg eller negativ tillväxt sedan 2011, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

I rapporten – som tematiskt går igenom olika ämnen – beskrivs även utvecklingen för sysselsättningen, produktiviteten, utrikeshandeln, priserna, lönsamheten och investeringarna i ett industriperspektiv.

Dessutom beskrivs arbetskraftskostnadsläget under 2016 där det konstateras att kostnaderna i svensk industri ligger högre än de i Västeuropa och euroområdet men lägre än i Tyskland. Det konstateras även att svensk industri i genomsnitt har haft en högre ökningstakt av arbetskraftskostnaderna jämfört med Västeuropa under en längre period (räknat i lokal valuta).

Rapporten avslutas med en sammanställning av vad så kallade ledande indikator och inköpschefsindex visar. Dessa har historiskt varit goda indikatorer för industrins utsikter på kort sikt.

Sammantaget är det en styrka att industrins ekonomer på såväl arbetsgivarsidan som på den fackliga sidan kunnat enas om en gemensam beskrivning av industrins utveckling och förutsättningar.

Rapporten finns att ta del av här på Industrirådets hemsida.