Ny handlingsplan för Smart industri - väl i linje med teknikföretags behov

Publicerad 6 december 2017

Industrins betydelse för tillväxt och sysselsättning står i fokus för regeringens nya handlingsplan för Smart industri. Flera av de satsningar som lanseras ligger väl i linje med teknikföretags behov. En sådan satsning handlar om ett kunskapslyft med nya platser inom såväl högskolan, som yrkeshögskolan och vuxenutbildningen.


- Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för våra medlemsföretag. Det är det främsta tillväxthindret för teknikföretag och vi gör därför en egen kartläggning av kompetensbehovet, säger Klas Wåhlberg vd Teknikföretagen och fortsätter:

- Många spännande områden ligger i fokus för företagen såsom användandet av artificiell intelligens, 3D-printing, robotik och digital säkerhet. Kartläggningen kommer att komma till stor användning när regeringens satsningar ska genomföras.

Systemet för resurstilldelning till lärosäten är under utredning. Inriktningen är att samverkan med det omgivande samhället ska i högre grad påverka fördelningen av nya basanslag till universitet och högskolor. Detta är en central fråga för att skapa en utvecklad samverkan som kan ligga till grund för en bättre matchning mellan industrins kompetensbehov och högskolans utbildningar och forskning. Förändringstakten inom industrin ökar vilket ställer allt högre krav på att snabbt kunna ställa om. Behovet av att förnya sin kompetens under ett helt arbetsliv blir allt tydligare. Idag premierar inte resurstilldelningssystemet den flexibilitet som ett utbud av kortare kompetensutvecklande kurser skulle innebära.

Om Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation är detta en mycket viktig förändring. Högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation ska på ett effektivt sätt kunna leda till en konkurrenskraftig industri samt svara mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Inom det utökade kunskapslyftet saknar dock Teknikföretagen öronmärkta pengar för tekniskt basår. Utbildningen breddar deltagandet till högskolan och är en utmärkt väg till ingenjörsyrket för ungdomar som inte har rätt behörighet från gymnasiet.

I regeringens satsning ingår en testbädd för att utveckla nästa generations hållbara lösningar inom elektromobilitet. Satsningen stärker arbetet med miljöfordon och klustret av företag och forskning av betydelse för fordonsindustrin. De test- och demonstrationsmiljöer som utvecklas kan få stor effekt för svensk tillväxt. En bredare användning av dem bör eftersträvas vad gäller exempelvis företag av olika storlek.

Teknikföretagen ser också positivt på den satsning som planeras med fokus på pilotproduktionskapacitet i landet där syftet är att förbättra matchningen mellan de med behov av tillverkningskapacitet och de med tillgång till sådan kapacitet. Här finns ett stort behov, inte minst hos mindre företag.