Högt svenskt arbetskraftskostnadsläge relativt övriga Europa

Publicerad 25 oktober 2017

Arbetskraftskostnadsnivån i Sverige var 12 procent högre än i euroområdet under 2016. I jämförelse med Västeuropa var den 6 procent högre. Trots att den svenska kronan är jämförelsevis svag är därmed det svenska kostnadsläget högt.


Vid beslut om var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna en viktig faktor. Företagens globala närvaro innebär att det inom ett och samma bolag i flera länder ofta finns likartade produktionsanläggningar – med jämförbar produktivitetsnivå. Därmed blir skillnader i arbetskraftskostnader mycket tydliga för företagen.

- Det svenska relativa arbetskraftskostnadsläget mot euroområdet har dessvärre försämrats något 2016 jämfört med åren innan. Detta trots att den svenska kronan försvagades marginellt mot euron. Orsaken är den högre ökningstakten i Sverige, säger Teknikföretagens ekonom Robert Tenselius.

Under 2016 var ökningstakten för arbetskraftskostnaderna (i lokal valuta) i Sverige 3,3 procent. Samtidigt var den 1,7 procent i Västeuropa och 1,9 procent i Euroområdet. Detta enligt Eurostat (LCI). Betraktas femårsperioden dessförinnan så var den svenska ökningstakten i snitt en halv procentenhet högre per år än i såväl Västeuropa som euroområdet under hela perioden.

Internationella jämförelser av kostnadsläget är viktiga för att sätta svenska konkurrensförutsättningar i relation till omvärldens. Därför analyserar Teknikföretagen varje år arbetskraftskostnadernas nivå och ökningstakt i olika europeiska länder samt i övriga OECD-området. Analysen avser tillverkningsindustrin och baseras på statistik från flera internationella källor.

För mer information, kontakta: Robert Tenselius, ekonom, 08-782 08 32, 070-560 14 86