Design ger uppemot 70 % högre vinst under många år

Publicerad 11 maj 2017

En ny analys från Teknikföretagen visar robust positiva resultat på företagens vinstmarginaler och det över påfallande lång tid efter det att företagen lämnat uppgifter om att de satsat strategiskt/innovativt på design eller inte alls.


Teknikföretagen har utgått från två stora kvalitativa undersökningar om hur företag använder design och sedan analyserat skillnader i lönsamhet och vinstmarginaler mellan de företag som sagt sig satsa strategiskt/innovativt på design och de som ej sagt sig medvetet satsa på design. Undersökningarna bygger på ett statistiskt av varandra oberoende urval av företag. Den analys som nu presenteras följer upp de ekonomiska resultaten ända upp till 8 respektive 12 år efter det att företagen först tillfrågats.

- Företag som på ett strategiskt och innovativt sätt använder design har påtagligt högre vinstmarginaler och det under lång tid konstaterar Teknikföretagens chefekonom Anders Rune. Vi har nu haft möjlighet att studera ev. effekter ända upp t o m 12 år i efterhand och de som satsat visar tydligt högre rörelsemarginaler och lönsamhet även om naturligt nog den mätbara effekten minskar över tid.

Uppföljningarna har pågått under många år och särskilt intressant är att analysen nu kan göras över en så lång period som 7 – 8 år i två av varandra helt oberoende undersökningar. Resultaten är också helt jämförbara särskilt vad gäller skillnader i rörelsemarginaler mellan företag som satsat konsekvent respektive inte satsat alls. Positiva men över tid mindre markanta skillnader noteras även när analysen gjorts utifrån eventuella skillnader i avkastning på totalt kapital.

Den 11 maj offentliggörs årets vinnare av Stora Designpriset 2017 – det enda priset som belönar design kopplat till kommersiell framgång.

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram industridesignens viktiga roll för produktutveckling och lönsamhet. Designarbete har ett kommersiellt värde och utgör en viktig konkurrensfaktor. Priset vill inspirera särskilt mindre företag att se design som ett strategiskt verktyg för affärsutveckling.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01