Förslag från EU-kommissionen kan försvåra svenska företags tillträde till utländska direktinvesteringar

Publicerad 29 november 2017

Den Europeiska unionen och Sverige har över tid haft stor nytta av utländska direktinvesteringar. De bidrar idag till cirka 21 procent av den svenska sysselsättningen, 30 procent av svensk produktion och 27 procent av det svenska förädlingsvärdet. Det finns även indirekta effekter, såsom ökad handel med svenska underleverantörer, internationalisering och ökad produktivitet. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en förordning som ska inrätta ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU. Teknikföretagen välkomnar delar av förslaget, men efterfrågar en konsekvensanalys då förslaget kan hindra svenska företags tillträde till utländska direktinvesteringar.

Emanuel Badehi Kullander, ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen.

EU-kommissionens förslag är ett första steg till att övervaka formerna för hur utländska företag investerar inom unionen.

- Historiskt sett har ett öppet investeringsklimat tjänat såväl EU:s som Sveriges konkurrenskraft väl, och bör därför eftersträvas i en så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt finns det en oro att utländska investerare, däribland statsägda företag, av strategiska skäl tar över europeiska företag med nyckelteknik, säger Emanuel Badehi Kullander, ansvarig för handelspolitik och standardisering på Teknikföretagen.

Teknikföretagen välkomnar att det enligt förslaget är upp till varje medlemsstat att avgöra om det finns behov av att införa eller slopa granskningar av utländska direktinvesteringar. Samtidigt innebär förslaget att en samarbetsstruktur och ett informationsutbyte införs. Det omfattar både de länder som har system för granskning av utländska direktinvesteringar och de som inte har några system på plats, däribland Sverige.

Teknikföretagen anser därför att kommissionen bör göra en tydligare uppdelning mellan medlemsstater som har infört system för ändamålet och de som inte har det. Annars finns det en risk att förslaget kan försvåra svenska företags tillträde till utländska direktinvesteringar eller att tillträde till den svenska marknaden försvåras för utländska företag.

- Det är viktigt att beslut om att införa granskningssystem av utländska direktinvesteringar ska förbli en fråga för medlemsstaterna att ta ställning till – det är därför bra att Sverige fortsättningsvis kan avhålla sig från att införa en systematisk granskning av utländska direktinvesteringar, och att de medlemsstater som vill göra det kan göra det utifrån en gemensam ram inom EU, avslutar Emanuel Badehi Kullander.

Läs remissyttrandet i sin helhet under "Ladda ner".