Effektiv användning av ESS kan utveckla nya lösningar på morgondagens utmaningar

Publicerad 28 mars 2017 Kontaktperson: Peter Johansson

Europeiska spallationskällan (ESS) är ett sameuropeiskt forskningsprojekt och en världsledande materialforskningsanläggning som är stationerad i Lund. Näringslivet har i många fall ett stort behov av kunskap om vad ESS är och vad man kan använda faciliteten till, men det finns en osäkerhet bland företag hur de ska ta tillvara de unika möjligheter som kommer att finnas vid ESS och omgivande kunskaps- och innovationsmiljö.

ESS-anläggningen. Foto: ESS

I den strategi som presenterats av Vetenskapsrådet, Europeiska spallationskällan – ett världsledande verktyg för forskning, utbildning och innovation, poängteras vid flera tillfällen betydelsen av att näringslivet deltar i arbetet kring ESS. Idag är det bara ett mindre antal svenska företag som har erfarenhet från arbete med att använda neutroner från spallationskällor och liknade utrustningar för analys av material.

- Med tanke på att det finns en osäkerhet bland företagen hur de ska nyttja ESS är det av vikt att de har kunskap om vad det är och vad de kan använda anläggningen till, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

Teknikföretagen, Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, Jernkontoret och IKEM anser att man ska initiera samarbeten med näringslivet så snart som möjligt för att få företagen att förstå hur kunskaps- och innovationsmiljön kan användas.

- Våra medlemsföretag, som representerar lejonparten av den kunskapsdrivna svenska industrin, arbetar i huvudsak på en global arena och är således globalt konkurrensutsatta. ESS och det kluster av internationella forsknings-, utvecklings och akademiska miljöer som växer upp runt denna blir en utvecklingsdrivkraft som blir till gagn för alla inblandade, säger Klas Wåhlberg och fortsätter:

- Genom ett effektivt utnyttjande av ESS-anläggningen kan företagen dels själva, men också i samarbete med andra aktörer, utveckla nya lösningar på morgondagens utmaningar. Dessutom skapar samspelet mellan aktörerna nya möjligheter och där resultaten idag inte kan förutsägas. Användandet av ESS ger således dels impulser till ny utveckling men möjliggör också disruptiva steg för nya, idag ännu ej kända, lösningar.

Innovationsaspekterna bör på ett tydligare sätt inkluderas så att vi kopplat till forskningsinfrastrukturer satsar på industriellt inriktade test- och demonstrationsanläggningar som kan kopplas i det här fallet till ESS och som behövs för att underlätta innovation av produkter och tjänster. Detta kan vara ett utmärkt sätt att knyta ihop dessa forskningsanläggningar med mer företagsnära test- och demomiljöer.

Läs det kompletta inspelet inför hearingen om ESS och omgivande kunskap och innovationsmiljö den 26 april, som Teknikföretagen har skrivit tillsammans med Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, Jernkontoret och IKEM.​