Tudelningen förstärks

Publicerad 9 juni 2016

Orderingången i teknikindustrin ökar sammantaget i något högre omfattning jämfört med föregående kvartal, men skillnaderna mellan olika branscher tilltar. Efterfrågan förbättras för bilindustrin samtidigt som orderingången för maskinindustrin fortsätter minska. Positivt är att kapacitetsutnyttjandet i teknikindustrin ökat. Behoven av arbetskraft är mer fortsatt begränsat.

– Konjunkturbarometern för årets andra kvartal kan sammanfattas som oförändrad takt på export men bättre på hemmamarknaden. Bilindustrin är ett exempel, här ökar exportorder nu i något lägre takt samtidigt som hemmamarknaden tagit fart. För maskinindustrin är det fortsatt minskande exportorder som dominerar medan hemmamerknaden är något bättre, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

– Oroande är den fortsatta nedgången för maskinindustrin och kommer investeringarna inte igång så blir det inte någon större fart på konjunkturen. Det gäller såväl internationellt som i Sverige. Mer positivt är att fler företag nu utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut, men det är hela 66 procent som fortfarande har ledig kapacitet. Begränsad efterfrågan och ledig kapacitet är båda faktorer som främst begränsat behovet av investeringar, avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 513 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 572 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 procent säljs på export.

Ladda ner konjunkturbarometern här.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, Chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70