Pilotprojekt visar vägen för framtidens digitala industri

Publicerad 30 mars 2016

Flera av Sveriges största företag samverkar i åtta pilotprojekt som ska visa vägen för framtidens digitala industri, bland dem flera av Teknikföretagens medlemmar. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitalisering av svensk industri. Teknikföretagen välkomnar satsningen.

 

Projekten är utvalda som exempel på vad digitaliseringen av industrin kan innebära i praktiken och får finansiering med sammanlagt 20,6 miljoner kronor. Satsningen är inom ramen för det uppdrag som Vinnova fick av regeringen i höstas. Nu genomförs dessa insatser för att främja en digitaliserad svensk industri i syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft.

– Digitalisering skapar helt nya utvecklingsmöjligheter och nya affärer för företag och vi är mycket positiva till Vinnovas satsning där flera av Teknikföretagens medlemsföretag är engagerade, säger Jonas Wallberg, ansvarig för IKT-frågor på Teknikföretagen.

Teknikföretagen ser också ett behov av en ordentlig digitaliseringssatsning mot små och medelstora företag.

– Fokus för ytterligare satsningar bör ligga på att bygga både ny kunskap vad digitalisering innebär och att tillgängliggöra kunskapen för företag. Det är angeläget att stärka de mindre digitaliserade företagen, menar Jonas Wallberg.

Flera teknikföretag ligger långt framme inom digitaliseringsområdet och är också beredda att investera i Sverige.

– Det förutsätter mer offensiva och fokuserade statliga forskningssatsningar på bland annat test- och demonstrationsanläggningar i viktiga branscher, säger Jonas Wallberg.