Nya arbeten kräver nya kompetenser – Omställning för framtidens arbetsmarknad

Publicerad 16 december 2016

Förmågan att ställa om efter ändrade kompetenskrav prövas nu i allt högre utsträckning. Den pågående strukturomvandlingen till följd av digitalisering och ökad global konkurrens är snabb och genomgripande. Medarbetarnas kompetenser kommer löpande behöva utvecklas för att hålla jämna steg med utvecklingen på arbetsplatsen så att företaget kan bibehålla sin konkurrenskraft, men även för att själva vid behov kunna ställa om till arbeten hos nya arbetsgivare och inom nya yrkesområden.


Teknikföretagen har i samarbete med Industriarbetsgivarna, Svensk Handel, IF Metall och Handelsanställdas förbund påbörjat en utredning av formerna för en framtida omställningsverksamhet, inklusive kompetensutveckling. Även om industrin och handeln har olika förutsättningar sinsemellan och även inom respektive bransch finns ändå gemensamma utmaningar.

Utredningsgruppen ska lägga konkreta förslag på hur en framtida omställningsverksamhet i parternas regi bör utformas samt hur staten bör medverka, finansiellt och organisatoriskt, till omställningen. Utredningsgruppen ska ta fram underlag som kan användas i parternas fortsatta förhandlingar, samt i dialog med regeringen.

Vi kan nu presentera en delredovisning av utredningsgruppens arbete, som omfattar en kartläggning av kompetensutveckling i arbetslivet, det kollektivavtalade omställningsstödet och den statliga arbetsmarknadspolitiken, samt de utvecklingsbehov som gruppen gemensamt vill framhålla inom dessa områden.

För att underlätta omställning och minska risken för matchningsproblem på framtidens arbetsmarknad anser utredningsgruppen för omställning att insatser krävs på tre områden:

1. Utveckla de anställdas kompetens i takt med verksamhetens behov
2. Effektivisera omställning till nytt arbete efter uppsägning
3. Underlätta yrkesväxling

Trygghetsfonden TSL har i regel inte möjlighet att erbjuda sådana insatser i dag. Arbetsförmedlingen erbjuder generellt inte heller dessa insatser till nyligen arbetslösa eftersom myndigheten har i uppdrag att prioritera grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det gör att individer i behov av exempelvis utbildning fortfarande kan behöva vänta på att kvalificera sig till arbetsmarknadspolitiska program.

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationerna fungerar dåligt trots undertecknade samarbetsöverenskommelser. Bristen på dialog och samsyn mellan omställningsleverantörer och Arbetsförmedlingen drabbar individen som riskerar att inte få tillgång till utökat stöd förrän långtidsarbetslösheten är ett faktum.