Nationellt mål för energieffektivisering kräver tillväxtpolitik

Publicerad 28 november 2016

Inom ramen för energiöverenskommelsen har ett förslag till politiskt mål för energieffektivisering nu formulerats av regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Målet är 50 % effektivare energianvändning på samhällsnivå år 2030 jämfört med 2005.


Teknikföretagen anser att målet är ambitiöst och möjligheterna att nå det till stor del är beroende av tillväxttakten och hur användningen av olika energikällor kommer att se ut.

- Till exempel leder ökad elektrifiering i transportsektorn till bättre måluppfyllelse, medan ökad användning av biobränslen kan minska den, kommenterar Pär Hermerén, som arbetar med klimat- och energifrågor på Teknikföretagen.

Det är avgörande att målet kombineras med åtgärder som stimulerar tillväxten och möjligheten för företag i Sverige att utveckla och producera effektiva produkter för både inhemsk användning och export. Att målet är satt på samhällsnivå är positivt, eftersom det ger förutsättningar för att stimulera effektivisering på systemnivå.

- Energisystem, transportsystem och stadsbyggande är områden som måste ses i sin helhet, och möjligheten att nå energieffektivisering kräver samverkan mellan många olika aktörer, säger Pär Hermerén och fortsätter:

- Sverige behöver en strategi som innefattar allt från forskning till export, och ett område som energieffektivisering är inget undantag. Dessutom hoppas vi nu att ett politiskt mål som är så pass ambitiöst som det föreslagna, också kan förmå beslutsfattarna att vidta åtgärder för exempelvis ett program för energieffektivisering inom industrin, baserat på positiva incitament och verktyg som underlättar för inte minst små och medelstora företag att bli mer energieffektiva.

Uppdraget att utveckla styrmedel och olika sektorers möjligheter att bidra till målet har lämnats till Energimyndigheten tillsammans med olika branscher. Det är positivt, och förhoppningsvis leder det till just den utvecklings- och exportorientering som svenskt näringsliv och industri behöver stöd för i politiken.

Läs pressmeddelandet om energiöverenskommelsen på regeringens hemsida.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivisering/