Konkurrenskraft på företagsnivå – ny rapport från Industrirådet

Publicerad 9 december 2016 Kontaktperson: Robert Tenselius

Fack och arbetsgivare inom industrin har i ett gemensamt flerårigt projekt analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet. Den unika rapporten som Industrirådet nu presenterar bygger på data och intervjuer som samlats in vid ett stort antal besök hos flera stora industriföretag med tillverkning och forskning såväl i Sverige som utomlands.

Från pressträffen där rapporten presenterades.

Industrirådets rapport visar inte minst hur komplexa företagens beslut om lokalisering. Mätbara faktorer är viktiga, men i samband med investeringsbeslut påverkar dessutom ett stort antal andra faktorer.

Alla de undersökta företagen använder kvantitativa mått för att följa sin produktivitet. Vilka mått som används skiljer sig mellan branscherna. Timmar per bil är exempelvis ett vanligt mått inom fordonsindustrin medan basindustrin ofta mäter ton per timme.

I en jämförelse av sex stora och viktiga svenska industribolag framträder en något högre produktivitetsnivå i anläggningarna i övriga Västeuropa än i de svenska. Ett flertal faktorer påverkar dock och måste tas hänsyn till vid den här typen av jämförelser. Delar av skillnaden i produktivitet mellan de svenska och de västeuropeiska anläggningarna kan förklaras av den betydligt större produktionsvolymen i de utländska anläggningarna.

- Utöver storleken på produktionsvolymen påverkas produktiviteten exempelvis även av mixen mellan inköp och egenförädling samt vilken roll en anläggning har i koncernen. Även inom de riktigt stora industrikoncernerna är det sällsynt med dubbletter av anläggningar mellan vilka förutsättningarna är så pass likartade att jämförelser kan göras någorlunda rakt av, säger Robert Tenselius – ekonom på Teknikföretagen.

I rapporten beskrivs även logiken kring företagens investeringsbeslut, syn på konkurrenskraft och Sveriges attraktivitet för investeringar. Marknadsmotiven beskrivs som helt avgörande. Stora internationella företag eftersträvar ofta en struktur med både produktion och utveckling etablerad inom varje geografiskt större region av världen.

Tillgång till kompetens, effektiv organisering av arbetet och samverkan mellan ledning och arbetstagare lyfts av företagen som svenska styrkor. Arbetskraftskostnaden för produktionspersonal och regler och kostnader för att ändra antalet tillsvidareanställa utgör istället svagheter enligt företagen. För FoU är möjlighet till omställning, inte minst för att kunna få in ny kompetens i samband med teknikskiften, ett område där förbättringar behövas.

Sammantaget visar rapporten att konkurrenskraften utgörs av en korg med faktorer där styrkor behövs som kompenserar för nackdelar – för svensk del t.ex. det geografiska läget, beläget långt från industrins stora och växande marknader.

 
Ola Asplund (IF Metall), Mats Kinnwall (Industriarbetsgivarna/Skogsindustrierna), Robert Tenselius (Teknikföretagen), Maja-Malin Ekelöf (IF Metall) och Jon Tillegård (Unionen).

Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen