IEA World Energy Outlook: Modern teknik och ökade investeringar är nyckeln

Publicerad 16 november 2016

IEA (International Energy Agency) har idag släppt sin årliga rapport, World Energy Outlook. Teknikföretagens arbete med energifrågor ligger helt i linje med de nödvändiga åtgärder som världens regeringar nu måste vidta. Sverige som land har en unik utgångspunkt för att stimulera den tekniska utveckling som är nödvändig, och att arbeta för global spridning av moderna tjänster och produkter.


IEA pekar i sin rapport på utvecklingen inom världens energimarknader och hur den relaterar till bland annat klimatutmaningen. Det är uppenbart att energiutmaningen inte består i en enskild fråga, utan att vi måste arbeta på flera fronter. Vi måste hantera både klimatfrågan och försörjningstryggheten på samma gång, samtidigt som tillgång till moderna energilösningar fortfarande saknas i stora delar av världen. Världens regeringar måste nu välja väg för framtiden, även om en omvandling av energisektorn redan är på gång.

Med teknisk utveckling och kostnadsminskningar kommer vind- och solenergi att öka dramatiskt de närmaste 25 åren och ta stora delar av den ökade energiefterfrågan. Här kan inte olja och kol konkurrera. De trender vi ser räcker inte i sig, utan ytterligare åtgärder är nödvändiga om klimatmålen ska nås. Övergången till förnybart inom energisektorn måste också spridas till energilösningar för byggnader, industri och transporter om vi ska nå hela vägen. Utöver förnybar energiproduktion, växer även kärnkraft och naturgas på marknaden.

Samtidigt är oljeförsörjningen fortfarande avgörande för världens samlade energiförsörjning. Efter den senaste tidens nedgång i investeringar i sektorn, måste dessa öka 2017 för att undvika kommande försörjningsproblem. Ur försörjningssynpunkt är det också intressant att Mellanöstern nu står för 35 % av produktionen, vilket är den högsta andelen på 45 år.

Sammanfattningsvis händer mycket inom energisektorn som är positivt för både tillgång till energi och minskad klimatpåverkan. Men de nuvarande trenderna är inte tillräckliga. En fortsatt teknisk utveckling och spridning av teknik är nödvändig. Elektrifiering av transportsektorn, fortsatt spridning av förnybara energikällor och annan teknik med låga koldioxidutsläpp, samt inte minst ökad energieffektivisering i hela samhället är nycklarna för att nå hela vägen. Utmaningarna är enorma, men ur ett svenskt perspektiv finns också möjligheter.

Teknikföretagens fokus på att förbättra möjligheterna för företag i Sverige att utveckla och sprida modern energiteknik på den globala marknaden framstår som allt viktigare, allt mer intressant, och allt mer ofrånkomligt. Ambitionerna kan bara öka, och det arbete som i Sverige påbörjats för att ännu mer strategiskt knyta forskning till industriell utveckling och exportmöjligheter måste drivas än mer målmedvetet och syfta till konkreta resultat inom en snar framtid. Det skulle gynna både Sverige och världen.

http://www.iea.org/newsroom/news/2016/november/world-energy-outlook-2016.html