Förtroendemannalagen - en praktisk handledning

Publicerad 19 oktober 2016

Lokala fackliga relationer har stor betydelse i den svenska arbetsrätten och det finns ett stort värde i fungerande lokala relationer liksom i att det finns kunniga och utbildade personer såväl i den lokala klubben som hos det enskilda företaget. Förtroendemannalagen (FML) reglerar den fackliga förtroendemannens ställning på arbetsplatsen. Under avtalsrörelsen 2013 enades Teknikarbetsgivarna och Unionen om att utarbeta en praktisk handledning angående frågor som har med tillämpningen av FML att göra. Den går nu att ladda ner.


Innehållet i handledningen rör främst hanteringen av ledighet för facklig verksamhet, anställningsvillkoren, lönesättning och löneskyddet för fackliga förtroendemän samt efterskyddet när den fackliga förtroendemannen ska återgå i tjänst.

Syftet med denna praktiska handledning är att förebygga tvister kring frågor som har med FML att göra samt att belysa värdet av konstruktiva fackliga relationer. När det gäller efterskyddet gäller det att skapa förutsättningar för att förtroendevalda ska kunna förena en yrkeskarriär som kräver hög kompetens med att under en tid verka fackligt. Handledningen behandlar dessa frågeställningar på ett så konkret sätt som möjligt och när så är möjligt med belysande exempel.

Teknikarbetsgivarnas och Unionens avsikt är att handledningen ska hjälpa såväl företag som lokala klubbar att hitta praktiska och väl fungerande former för det fackliga arbetet.

Ladda ner handledningen här.