Forsknings- och innovationspropositionen - en bra grund för ett konkurrensmässigt innovationssystem

Publicerad 28 november 2016

Industrins utmaningar och samverkan står i centrum för regeringens satsningar som de presenterar i forsknings- och innovationspropositionen. Testbädd Sverige, som sedan tidigare lanserats, med en total satsning om 845 miljoner kronor utgör en viktig del. Fler åtgärder presenteras nu för att det ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.


– Forsknings- och innovationspropositionen innehåller flera konkreta förslag som vi ser ett stort behov av utifrån våra medlemsföretags globala verksamhet, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

Att regeringen tydligt pekar ut globala samhällsutmaningar såsom smarta städer, uppkopplad industri och hållbara transporter är helt i linje med Teknikföretagens perspektiv. Det vi dock skulle vilja se mer utvecklat är hela ”kedjan” från forskning till stöd för internationalisering. Här ser vi en stor potential och bistår gärna i det arbetet.

De strategiska innovationsprogrammen står i centrum för regeringens satsningar, vilket vi är mycket positiva till. Det är bra att de ges en huvudroll i att identifiera de industriella behoven. Det gäller inte minst den satsning på testbäddar som regeringen gör där forskningsresultat kan testas under verkliga förhållanden. Detta kan vara avgörande för att forskningsresultat ska kommersialiseras och leda till innovationer.

Ett viktigt förslag i propositionen är att samverkan kommer att ges större vikt vid fördelning av merparten av nya anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Vi stödjer detta helt och hållet. Detta kan i förlängningen leda till en högre utbildning som bättre motsvarar våra medlemsföretags behov. Det vi vill se är starkare incitament för att högskolan premierar forskares och studenters samverkan med näringslivet. Att väga in samverkan i resurstilldelningen är därför ett viktigt steg.

Andra delar av regeringens förslag som vi vill lyfta fram handlar om stärkta industriforskningsinstitut, framstående test- och demonstrationsmiljöer, satsningar för att stimulera investeringar i affärsidéer med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential samt standardisering.

– Sammantaget utgör forsknings- och innovationspropositionen en bra grund för att göra det svenska innovationssystemet konkurrensmässigt, avslutar Klas Wåhlberg.