Förändringarna i avtalet om yrkesintroduktionsanställning

Publicerad 30 november 2016

Teknikarbetsgivarna och IF Metall har träffat en ny överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning (YA-anställning). Förändringarna jämfört med det tidigare avtalet är att det är tillämpligt på andra grupper än ungdomar, till exempel nyanlända och att det inte innehåller någon åldersgräns (tidigare upp till 25 år).


Syftet med det nya avtalet är att underlätta anställning av nyanlända och andra arbetssökande oavsett ålder genom YA-anställningar som kombinerar arbete och utbildningsinsatser. Ett annat skäl är att det blivit allt svårare för arbetsgivare att få tag i arbetskraft med tillräckliga kvalifikationer för så kallade bristyrken.

IF Metall och Teknikarbetsgivarna är överens om att det nya yrkesintroduktions-avtalet ska utvärderas efter tre år. Om parterna inte enas om annat återgår avtalet till den ursprungliga lydelsen i yrkesintroduktionsavtalet, det vill säga att 25-årsgränsen återinförs, se förhandlingsprotokollet § 2.

Parterna är också överens att utvärdera om kravet på lokal överenskommelse är ett hinder för tillämpning av avtalet inom sex månader från det nya avtalets undertecknande, se förhandlingsprotokollet § 3.

Enligt yrkesintroduktionsavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och IF Metall ska månadslönen uppgå till lägst 75 procent av minimilönen i Teknikavtalet IF Metall.