Valmet ser möjligheter till minskad miljöpåverkan med digitaliserad energisektor

Publicerad 20 oktober 2016

Valmets huvudsakliga roll inom energisektorn är konvertering av biomaterial till förnybar energi i form av kompletta kraftverk och enskilda lösningar främst på ångpannesidan. Med en mer digitaliserad energisektor ser Valmet stora möjligheter till bland annat minskad miljöpåverkan med förbättrad information från råvara till slutkonsument och en optimering av verkningsgraden. Valmet har också en nollvision gällande oplanerade stopp och ökad tillgänglighet hos utrustning. Att med hjälp av tillgänglig information effektivt kunna prognostisera komponenters tillstånd innebär att service och underhåll kan utföras då behov finns och tillgängligheten hos utrustningen ökar.


Valmet står redo att leverera intelligenta maskiner och servicelösningar med en högre grad av intelligens och automation och som kan hantera dessa utmaningar genom att utnyttja den större mängden information som digitaliseringen ger tillgång till. Valmet tror att standardisering av olika lösningar kommer att spela en avgörande roll om vi går mot en mer digitaliserad och automatiserad energisektor.

Ett exempel på sådana lösningar är att kombinera mätdata, underhållsdata och virtuell teknik för att skapa en lättförståelig bild av status och underhållsbehov av anläggningsdelar, framförallt tryckkärlsdelar. Denna information kommer at ge anläggningsägaren ett bra beslutsunderlag vid planering av framtida underhållsarbete. Det kommer också bidra till ökad tillgänglighet, eftersom risken för oplanerade stopp minskar.

Ett annat exempel är online-prediktering av bränslekaraktäristik och dess påverkan på utrustning och drift till driftpersonal och anläggningsägare, så att man kontinuerligt kan få rekommendationer om justering av driftsätt eller bränslesammansättning. Basen är information om inkommande bränsleströmmar till anläggningen och driftdata för pannan. Detta bearbetas och jämförs sedan med kemiska jämviktsberäkningar kombinerat med en erfarenhetsdatabank med bränslerelaterade driftsproblem. Utifrån detta ges information om hur aktuell bränslemix påverkar anläggningens drift, uppskattning av livstid för olika komponenter samt rekommendation om eventuella justeringar av driftsätt. Denna typ av studier har tidigare gjorts off-line men kan genom digitalisering nu även erbjudas online. Med ett sådant online-verktyg kan man vara mer flexibel i sitt bränsleval och fortfarande trygga en hög tillgänglighet på anläggningen.