Dämpad orderingång

Publicerad 7 september 2016

Orderingången för teknikindustrin har bromsat upp på bred front enligt företagens egna bedömningar av utvecklingen, detta visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal. Ett sammantaget oförändrat utnyttjande av produktionskapaciteten indikerar en närmast oförändrad produktionsvolym jämfört med före sommaren. Behoven av arbetskraft är lite högre, men fortfarande är det färre än vart fjärde företag som har brist på nyckelpersonal.


– Uppbromsningen som innefattar samtliga delbranscher och gäller såväl på export som på hemmamarknaden kan närmast förklaras av en fortsatt dämpad efterfrågan internationellt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten. Att bilindustrin inte drar lika starkt som tidigare är kanske inte så förvånande mot bakgrund av det tidigare stora lyftet i produktionen och med den senaste tidens produktionsomställningar. Omställningarna är en rimlig förklaring till att bil- och transportmedelsindustrin rapporterar ett ovanligt lågt utnyttjande av produktionskapaciteten för kvartalet.

– Att företagen i ett dämpat konjunkturläge rapporterar ett ökat behov av arbetskraft skall mer ses utifrån den eftersläpning som erfarenhetsmässigt gäller. Att storföretagen rapporterar ett minskat behov av yrkesarbetare samtidigt som behoven av arbetskraft ökar i små och medelstora företag stämmer väl med bilden av en eftersläpning avslutar Anders Rune.

Undersökningen omfattar uppgifter från 537 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 566 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 76 procent säljs på export.


Läs hela rapporten här och se fler filmade kommentarer på vår YouTube-kanal här.

För mer information, kontakta:
Anders Rune, Chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70