Bra anslag men helheten saknas

Publicerad 21 januari 2016

Den nyindustrialiseringsstrategi för Sverige som regeringen presenterat är välkommen men saknar ännu frågan om hur de ekonomiska incitamenten ska stärkas. Något som är viktigt om strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

 

Bilden av att industrin minskar i betydelse för Sverige är fel. Industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination och står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt hårdare, särskilt från tillväxtekonomierna i Asien som allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner.

De fyra utmaningar som regeringen lyfter fram - digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft - är därför viktiga. Men det saknas en viktig del i tillväxtdegen och det är den "jäst" som den ekonomiska politiken utgör. Ska industrin växa i Sverige så krävs stabila ekonomiska incitament där skatt på arbetskraft och kapital är viktiga ingredienser. Så länge inte dessa delar finns med i strategin kommer det bli svår att få någon tillväxt att tala om. Därför måste hela regeringen - inklusive finansdepartementet - ha denna tillväxt som riktmärke.